Tanárok

Мікла Віктор Іванович

Завідувач кафедри ФМД
Доктор фізико-математичних наук,старший науковий співробітник.
Сфера наукових інтересів: дослідження структури атомів за допомогою оптично та електронної спектроскопії, вивчення халькогенідних напівпровідників за допомогою ксерографічних розрядів
viktor.mikla@uzhnu.edu.ua

Гече Федір Елемирович

Професор кафедри ФМД
Доктор технічних наук, професор
fedir.geche@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: аналіз даних на основі нейромереж, спектральний аналіз та розпізнавання дискретних сигналів і зображень, алгебраїчні властивості дискретних нейрофункцій 

Імре Юлій Юлійович

викладач кафедри ФМД
yuliy.imre@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: синтез штучних нейромереж; дослідження мереж з різним характером налаштування синапсів; ймовірнісний підхід в контексті графових моделей

Кенгерц Степан Степанович

Старший викладач кафедри ФМД
stepan.kenherts@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: параметричні, непараметричні статистики; дослідження статистичних залежностеи у психології та педагогіці; рангова кореляція

Молнар Шандор Берталонович

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук
shandor.molnar@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: фазові переходи в сегнетоелектриках і подібних матеріалах в рамках феноменології теорії Ландау; явища фотолюмінесценції і флуоресценції в кристалах, склоподібних матеріалах, органічних і неорганічних матеріалах

Петкі Катерина Василівна

Старший викладач кафедри ФМД
kateryna.petki@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання природних процесів за допомогою нечітких алгоритмів; прийняття рішень в умовах
нечітковизначених вхідних параметрів; використання експертних систем

Рубіш Василь Васильович

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
vasyl.rubish@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: розробка асимптотичних та теоретико-групових методів розв’язування рівняння діраківського типу та ї х застосування в адронній спектроскопії

Тегза Антоніна Михайлівна

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
antonina.tegza@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів

Трошкі Віктор Бейлович

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
viktor.troshki@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: дослідження квадратично φ-субгауссових випадкових величин та процесів; побудова критеріїв для перевірки гіпотез вигляд коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів та полів

Трошкі Наталія Василівна

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук
nataliia.troshki@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: моделювання гауссових нестаціонарних процесів, гауссових однорідних, однорідних та ізотропних випадкових полів із заданою надійністю та точністю у різних функціональних просторах

Turóci-Sütő Jolán

Старший викладач кафедри ФМД
yolana.turoci@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів:дослідження релятивістських властивостей кваркових та сильновзаємодіючих систем із застосуванням різних релятивістських підходів

Шафраньош Мирослав Іванович

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
miroslav.shafranyosh@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: вплив низькоенергетичних факторів довкілля на біологічні структури, встановлення механізмів і закономірностеи збудження, іонізації та люмінесценції; вирішення прикладних задач повязаних з визначенням фізичної стійкості біомолекул в різних агрегатних станах та фізико-хімічної еволюції життя

Шпеник Олександр Оттович

Доцент кафедри ФМД
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
oleksandr.shpenyk@uzhnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: дослідження елементарних частинок на високих енергіях та розробка релятивістських підходів для опису властивостей цих частинок

Ладані Жолт Юрійович

Інженер кафедри ФМД
zsolt.ladanyi@uzhnu.edu.ua

Неце Андрій Емерихович

Інженер кафедри ФМД
andor.necze@uzhnu.edu.ua

Вереш Єва Степанівна

Провідний фахівець кафедри ФМД
yeva.veresh1@uzhnu.edu.ua