Tudományos aktivitás

UDK-index: 821.161.1 – 1.091

Állami regisztráció száma: 0121U110807

URKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS MINISZTÉRIUMA

UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY

88000 Kárpátalja, Ungvár, Pidhirna u. 46.

Tel:: (0312) 61-33-21, 42-99-89 Fax: (0312) 61-33-96

e-mail: official@uzhnu.edu.ua Adószám: 02070832

.

A magyar történelem és európai ingráció tanszék

tudományos-kutatói munkája

Ungvár-2021

 

1. A munka jogalapja

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Akadémiai Tanácsának 2021. február 23-én kelt 5. sz. határozata.

2. Általános rendelkezések

2.1 A téma megnevezése: Közép- és Kelet-Európa politikatörténete – a fejlődés útjai és kilátásai. / „Political history of Central and Eastern Europe: ways and prospect of development”

2.2 Kutatási kategória: fundamentális.

2.3 UDK-index: 821.161.1 – 1.091

2.4 Kiemelt szakterület: A kiemelt terület besorolása Ukrajna „A tudomány és technológia kiemelt szakterületeiről” szóló törvénye értelmében kivitelezve.

1. Természet- és bölcsészettudományi alapkutatások.

2.5 Kivitelező: Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék

2.6 A témavezető teljes neve magyar és angol nyelven (beosztás, munkatelefon, e-mail): Zubánics László Ph.D., egyetemi docens, tanszékvezető, Zubanych Laslov Laslovich, Zubanych Laslov Laslovich, candidate of historical sciences, associate professor,  head of the department. Tel .: +380507768728, e-mail: laslov.zubanych@uzhnu.edu.ua

2.7 A megvalósítás időtartama: 5 év, 2021–2025 között.

3. A munka célja és alapvető adatai

3.1. Cél (ukrán és angol nyelven) – nyelvenként legfeljebb 2000 karakter.

Politikai és társadalmi-gazdasági folyamatok tanulmányozása a középkortól az új korszakig; Ukrajna és Közép-Európa határon átnyúló együttműködésének és külpolitikai kapcsolatainak tanulmányozása. A kelet-közép-európai országok nemzetközi kapcsolatainak és politikáinak elemzése a globális átalakulások összefüggésében, ezen belül: az európai régiók határon átnyúló együttműködésének külpolitikai dimenziója; a határon átnyúló együttműködések Közép-Európában és Ukrajnában, ezen belül az európai integrációs politika helyzet vizsgálata; az EU és Ukrajna határon átnyúló együttműködésének a régió külpolitikájában betöltött szerepének tanulmányozása; a régió külpolitika regionális dimenziójának szervezeti rendszerére vonatkozó adatok gyűjtése és rendszerezése; gazdasági kapcsolatokat meghatározó alkotmányos és jogszabályi normák adatgyűjtése a közép-európai országok rendszerében, a közép-európai országok gazdasági reformjaival kapcsolatos adatok rendszerezése, szakmai értékelése a gazdasági válság alatt; felméri a gazdasági reformok hatásainak felmérése, illetve végrehajtásuk következményeinek monitoringja egy adott országban, s az így szerzett tapasztalatoknak Ukrajna modern valóságához való adaptálása.

Study of political and socio-economic processes in the period from the Middle Ages to the new era; study of cross-border cooperation and foreign policy relations of Ukraine and Central Europe. Analysis of international relations and policies of Central and Eastern European countries in the context of global transformations, including: foreign policy dimension of cross-border cooperation of European regions; study of cross-border cooperation in Central Europe and Ukraine on the state of European integration policy; study of the role of cross-border cooperation between the EU and Ukraine in the foreign policy of the region; collection and systematization of data on the system of organization of the regional dimension of foreign policy of the region; collection of the data on constitutional and legislative norms that determined economic relations in the system of Central European countries, systematization and professional assessment of economic reforms in Central European countries due to the financial crisis; assess the impact of economic reforms and the consequences of their implementation in the selected country and adapt the experience to the modern realities of Ukraine.

3.2.A tudományos-kutatói munka által megoldandó feladatok

Az tudományos-kutatói munka a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék tudományos munkatársainak korábbi kutatásainak folytatása, amelyek tudományos folyóiratokban, monográfiákban, disszertációkban, tudományos fórumokon elhangzott felszólalásokban jelentek meg és a tanszék tudományos munkájáról szóló éves beszámolókban foglaltak össze.

4. Várható tudományos és tudományos-műszaki eredmények

A tudományos kutatások eredményeit tudományos cikkekben és tudományos gyűjteményekben, tudományos konferenciákon készült beszámolók formájában jelenítik meg.

Az eredmények a további kutatásokban, illetve tankönyvek összeállításánál hasznosíthatók. Közzétételük hozzájárul a kutatási eredmények hatékony gyakorlati megvalósításához.

A kutatások eredményeit felhasználják az oktatási folyamatban, a kutatómunkában, elősegítik a hallgatók szakmai képzésének javítását.

5. A munka eredményeire vonatkozó követelmények

A témával kapcsolatos anyagokat kellő tudományos színvonalon és gyakorlati felhasználásra alkalmas módon kell elkészíteni. A tudományos jelentéseket és egyéb szöveges anyagokat elektronikus adathordozókon és papíralapon is benyújtják az előírt formában. A dokumentumok kivitelezésüket tekintve megfelelnek az ukrán tudományos szókincs modern szabványainak, a tudományos zárójelentés a DSTU 3008-2015 „Dokumentáció. Jelentések a tudomány és technológia szakterületén” című szabványnak megfelelően készül.

6. A munka szakaszai és megvalósításának rendje

A kutatási szakaszok elfogadásának sorrendje:

– A köztes kutatási eredmények időszakos megvitatása a tanszéki üléseken

Nr.

A munkaszakasz megnevezése:

A megvalósítás időtartama:

Várt

eredmények:

Beszámolási dokumentáció:

1

2

3

4

5

1

 

A tervezett kutatómunka megvitatása a tanszékülésen, a munka szakaszainak kijelölése.

2021

Tudományos konferenciákon való előadás, publikációk megjelentetése

Összesítő beszámoló, publikációk

2

Ukrajna euroregionális együttműködési rendszere, annak integrációs potenciálja

2022

Tudományos konferenciákon való előadás, publikációk megjelentetése, módszertani kiadványok megjelentetése

Összesítő beszámoló, publikációk

3

A Kárpátok-Eurórorégió fejlődésének perspektívái a Visegrádi Négyek országaival való együttműködésben

2023

Tudományos konferenciákon való előadás, publikációk megjelentetése

Összesítő beszámoló, publikációk

4

Közép-Kelet Európa országai a középkorban és a kora újkorban – történelmi tapasztalatok és tanúságok

2024

Tudományos konferenciákon való előadás, publikációk megjelentetése

Összesítő beszámoló, publikációk

5

Közép-Kelet Európa országainak nemzetközi kapcsolatai és politikája a globális átalakulások tükrében –konceptuális vizsgálatok és külpolitikai gyakorlat

2025

Konferencia megszervezése, tudományos kiadvány összeállítása

Záró beszámoló

 

 

7. A kapott eredmények felhasználása és annak hatékonysága

A munka végén benyújtandó műszaki dokumentáció listája:

A kutatómunka témájában megjelenő monográfiák (2), tankönyvek (1), szakcikkek (25), jegyzetek (10), szakmai publikációk (15) száma.

A munka eredményeit felhasználják:

– tanárok, végzős hallgatók, doktoranduszok tudományos tevékenysége során;

– oktatási folyamatokban;

– konferenciákon, szemináriumokon, szakmai találkozókon.