Наукова діяльність

Індекс УДК: 821.161.1 – 1.091

№ держреєстрації 0121U110807.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

вул. Підгірна 46, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000

тел: (0312) 61-33-21, 42-99-89 факс: (0312) 61-33-96

e-mail: official@uzhnu.edu.ua код ЄДРПОУ 02070832

.

Науково-дослідна робота

кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції

Ужгород-2021

 

 

1.Підстава для проведення роботи

За рішенням Вченої ради Українсько-угорського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Ужгородський національний університет» № 5 від 23 лютого 2021 року.

2. Загальні положення

2.1 Назва теми: «Політична історія держав Центрально-Східної Європи: шляхи та перспективи розвитку» / „Political history of Central and Eastern Europe: ways and prospect of development”

2.2 Категорія досліджень: фундаментальна

2.3 Індекс УДК: 821.161.1 – 1.091

2.4 Пріоритетний напрямок: Номер пріоритетного напряму у переліку відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем, природничих суспільних і гуманітарних наук.

2.5 Виконавець: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Українсько-угорський навчально-науковий інститут, Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

2.6 Науковий керівник ПІБ на українській та англійській мовах (посада, роб. тел., email): Зубанич Ласлов Ласлович, к.і.н, доцент кафедри, завідувач кафедри, Zubanych Laslov Laslovich, candidate of historical sciences, associate professor,  head of the department. Тел.: +380507768728, e-mail: laslov.zubanych@uzhnu.edu.ua

2.7 Термін виконання: 5 років: 20212025

3. Мета та вихідні дані для проведення роботи

3.1.Мета (українською та англійською мовами) – не більше 2000 знаків кожною мовою.

Вивчення політичних та соціально-економічний процесів у перехідний період від середньовіччя до нової ери; вивчення транскордонного співробітництва та зовнішньополітичних зв’язків України та країн Центральної Європи. Аналіз міжнародних відносин і політики держав Центральної та Східної Європи в умовах глобальних трансформацій, в т.ч.: зовнішньополітичного виміру транскордонної співпраці регіонів Європи; дослідження транскордонного співробітництва у країнах Центральної Європи та Україні у питаннях стану євро-інтеграційної політики; дослідження ролі транскордонної співпраці регіонів ЄС та України у зовнішній політиці країн регіону; збір та систематизація данних про систему організації регіонального виміру зовнішньої політики країн регіону; збір данних про конституційні та законодавчі норми, які визначали економічні відносини в системі центральноєвропейських країн систематизація та фахова оцінка економічних реформ у країнах Центральної Європи внаслідок існування фінансової кризи; оцінка впливу економічних реформ та наслідки їх впровадження у вибраній країні та адаптація досвіду до сучасних реалій України.

Study of political and socio-economic processes in the period from the Middle Ages to the new era; study of cross-border cooperation and foreign policy relations of Ukraine and Central Europe. Analysis of international relations and policies of Central and Eastern European countries in the context of global transformations, including: foreign policy dimension of cross-border cooperation of European regions; study of cross-border cooperation in Central Europe and Ukraine on the state of European integration policy; study of the role of cross-border cooperation between the EU and Ukraine in the foreign policy of the region; collection and systematization of data on the system of organization of the regional dimension of foreign policy of the region; collection of the data on constitutional and legislative norms that determined economic relations in the system of Central European countries, systematization and professional assessment of economic reforms in Central European countries due to the financial crisis; assess the impact of economic reforms and the consequences of their implementation in the selected country and adapt the experience to the modern realities of Ukraine.

3.2.Завдання, на вирішення яких спрямовано НДР

НДР є продовженням попередніх досліджень науковців кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції, опублікованих у наукових виданнях, монографіях, засвідчених у дисертаційних дослідженнях, виступах на наукових форумах і задекларованих у щорічних звітах про наукову роботу кафедри.

4. Очікувані наукові та науково-технічні результати.

Результати наукових досліджень будуть представлені у наукових статтях та наукових збірниках, у вигляді доповідей на наукових конференціях тощо.

Результати досліджень можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях, при укладанні навчально-методичних посібників. Їх оприлюднення сприятиме ефективному впровадженню результатів наукових досліджень у практику.

Результати досліджень будуть використовуватись у навчальному процесі, у науково-дослідній роботі, сприятимуть підвищенню фахової підготовки студентів.

5. Вимоги до результатів виконання роботи

Матеріали за темою мають бути виконані на достатньому науковому рівні та придатні для практичного використання. Наукові звіти й інші текстові матеріали подаються на електронному та паперовому носіях за встановленими формами і відповідають сучасним нормам української наукової лексики; кінцевий науковий звіт оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-2015 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”.

6. Етапи та порядок виконання робіт

Визначають порядок приймання етапів НДР:

– періодичне обговорення проміжних результатів НДР на засіданні кафедри

 

Назва етапу

Терміни виконання

Очікувані результати

Звітні документи

1

2

3

4

5

1

 

Обговорення запланованого обсягу дослідження теми на засіданні кафедри.

2021

Виступи на

наукових

конференціях.

Анотований звіт, публікації

2

Єврорегіональне співробітництво України та його інтеграційний потенціал

2022

Виступи на

наукових

конференціях;

публікації та видання методичних посібників.

Анотований звіт, публікації

3

Перспективи розвитку «Карпатського Єврогегіону» та країни Вишеградської четвірки

2023

Виступи на

наукових

конференціях;

публікації.

Анотований звіт, публікації

4

Країни Центрально-східної Європи у часи середньовічча та початку нової ери – історічний досвід

2024

Виступи на

наукових

конференціях;

публікації.

Анотований звіт, публікації

5

Міжнародні відносини і політика держав Центральної та Східної Європи в умовах глобальних трансформацій: концептуальні виміри та зовнішньополітична практика

2025

Проведення конференції, науковий збірник

Кінцевий звіт

 

 

7. Реалізація результатів та ефективність.

Перелік технічної документації, яка подається в кінці роботи

Кількість монографій (2), підручників (1), статей (25), навчальних посібників (10), публікацій (15), що будуть видані за тематикою науково-дослідної роботи.

Результати роботи використовуватимуться у:

  • науковій діяльності викладачів, аспірантів, докторантів;

  • навчальному процесі;

  • виступах на конференціях, семінарах, нарадах.