ПАВЛИШИН ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА

  • Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук
  • Посада: доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції

  • Коротка біографічна довідка, наукові інтереси: народилася 6 травня 1985 року в м. Ужгород. Закінчила гімназію м. Ужгорода (2002), факультет міжнародних відносин Київського славістичного університету (2008, кваліфікація: політолог-міжнародник; диплом нострифіковано Карловим університетом у Празі, 2017), аспірантуру Інституту Історії НАН України (2014). Захистила дисертацію на тему: «Зовнішня політика Чеської Республіки: особливості становлення та пріоритетні напрями розвитку» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук (2014). З 2013 р. по 2019 р. працювала викладачем кафедри міжнародних відносин Східно-Європейського слов’янського університету. З 2019 р. по 2021 р. працювала на кафедрі туризму Ужгородського національного університету. З 2019 року працює координатором ужгородського представництва Чеського центру Київ при Посольстві Чеської Республіки в Україні. З 2021 р. працює на кафедрі історії Угорщини та європейської інтеграції Ужгородського національного університету. Автор ряду наукових та науково-методичних праць з міжнародних відносин та країнознавства. Приймає активну участь у міжнародних конференціях та є учасником міжнародних наукових проєктів.

  • Координатор та один з експертів українсько-чеського науково-популярного проєкту «Чеський спадок в Ужгороді».

  • Працює у жанрі художнього перекладу з чеської мови (переможець Міжнародного перекладацького конкурсу для молодих богемістів ім. Сюзанни Ротт Cena Susanny Roth 2019).

  • Вивчає та досліджує проблеми вобластіісторії, країнознавства та міжнародних відносин, а саме: історію міжнародних відносин та культурну дипломатію країн Центрально-Східної Європи; сучасні міжкультурні процеси у Європі; двосторонні українсько-чеські відносини; історико-культурну спадщину Закарпаття.

   • Науковий доробок:авторка 20 наукових праць, з них: 8 статей у фахових виданнях; авторка 1 монографії; 2 науково-методичних рекомендацій для студентів.

Дисципліни, які викладає: Цивілізації світу, Історія Голокосту та пам’ять в Україні, Конфліктологія та теорія переговорів, Теорія і аналіз зовнішньої політики,Міжнародна інформація, Століття масового насильства: геноциди у компаративній перспективі, Екологічна політика та дипломатія, Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці, Історія української діаспори, Преса Закарпаття другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. як джерело для вивчення історії та етнографії краю.

  • Контакти: liubov.pavlyshyn@uzhnu.edu.ua

Монографії:

Павлишин Л. Зовнішня політика Чеської Республіки: становлення та пріоритетні напрями розвитку (1993-2004 рр.): монографія. Ужгород, РІК-У, 2021. 224 с.

Наукові статті:

1. Павлишин Л.В. Роль Вацлава Гавела у визначенні та формуванні основних напрямків зовнішньої політики Чеської Республіки. // Науковийвісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 26. Ужгород, 2011. С. 180 – 185.

2. Любов Павлишин. Нова Європа у баченні Т. Г. Масарика. Історичний часопис з богемістики і словакістики: Матеріали наукових читань «Томаш Масарик – видатний учений, політик та державний діяч». Вип. 1. Ужгород, 2011. С. 54 – 66.

3. Павлишин Любов. Роль Вишеградського об’єднання у зовнішньополітичній діяльності Чеської Республіки (1993-2004 рр.). Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць. Вип. 3. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 193 – 206.

4. Павлишин Л.В. Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 29. – Ужгород, 2012. – С. 116 – 123.

5. Любов Павлишин. Утворення Чеської Республіки та визначення основної мети та напрямків її зовнішньої політики. Університет. № 1. К, 2013. С. 98 – 110.

6. Павлишин Л.В. Україна у зовнішній політиці Чеської Республіки в період становлення двостороннього міждержавного співробітництва. Človek a spoločnosť: Internetovýčasopisprepôvodnéteoretické a výskumnéštúdie z oblastispoločenskýchvied. Ročnik 16, Čislo 3. Košice, 2013. S. 83-94. URL: http://clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-16-rok-2013/3/diskusia/ukra-na-y-zovnishnijj-politici-chesko-respybliki-v-period-stanovlennja-dvostoronnogo-mizhderzhavnogo-spivrobitnictva/.

7. Любов Павлишин. Досвід інтеграції Чеської Республіки до Європейського Союзу (1993 – 2004 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 22. К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. С. 156 – 179.

8. Павлишин Л.В. Реалізація стратегії євроатлантичної інтеграції Чеської Республіки. Слов’янська культура та писемність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції КСУ. Ужгород, 2012. С. 338 – 345.

9. Павлишин Л.В. Формування національних інтересів Чеської Республіки крізь призму її зовнішньої політики. Слов’янський світ: минуле і сучасність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції СЄСУ. Ужгород, 2013. С. 227 – 235.

10. Павлишин Л. Особливості розвитку та пріоритети двосторонніх відносин Чеської Республіки. Ужгородські чеські наукові читання: історія, культура, політика, право: Наук. зб. / Ред. Лендьел М., Ліхтей І., Стряпко А. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. С. 196 – 205.

11. Л. Павлишин, Ю. Товт. Співпраця Закарпатської області з партнерськими краями Чеської Республіки у сфері туризму. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць / ред. кол. І.І. Вовканич та ін. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. Вип. 1-2 (19-20). С. 121 – 131. DOI:10.24144/2218-5348.2019.1-2(19-20).121-131

12. Костянтин Куцов, Любов Павлишин. Забута пам’ятка на Радванці. // РІО [Ужгород]. 2020. 29 лютого. № 9 (1142). С. 6.

13. Павлишин Л. Розвиток славістики у Підкарпатській Русі (1920 – 1930-і рр.). Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С.161-162.

14. Павлишин Л. Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991 – 2005 рр.). // НауковийвісникУжгородськогоуніверситету, серія «Історія», вип. 1 (42), 2020. С. 339-348.

15. Любов Павлишин. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі Чеської Республіки). Географія, економіка і туризм: та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. Львів, 2020. С. 268-270.

16. Павлишин Л. Діяльність Чеського центру в Україні як приклад успішного інструменту культурної дипломатії. Політичні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державно-управлінські аспекти. // Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю від дня утворення кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет» / За заг. ред. проф. М. М. Вегеша і Ю. О. Остапця. Ужгород, 2021. 264 с. С. 126-131.

17. Павлишин Л. Зовнішня політика Чеської Республіки крізь призму історіографії. // НауковийвісникУжгородськогоуніверситету, серія «Історія», вип. 2 (45), 2021. С. 110-122. DOI: 10.24144/2523-4498.2(45).2021.247479

Навчально-методичні комплекси:

   1. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм». / Упорядники.: Л.В. Павлишин, О.В. Пригара. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 36 с.

   2. Павлишин Л.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Туристичне країнознавство»для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм». Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 56 с.