Pavlisin Ljubov

  • Tudományos fokozat, tudományos cím: a történelemtudományok kandidátusa
  • Beosztás: a magyar történelem és európai integráció tanszék docense Посада:
  • Rövid életrajz, szakmai érdeklődés: 1985. május 6-án született Ungváron. 2002-ben érettségizett az ungvári gimnáziumban, majd tanulmányait a Kijevi Szlavisztikai Egyetem nemzetközi kapcsolatok karán folytatta. 2008-ban szerzett nemzetközi kapcsolatok-politológus szakos diplomát, amelyet 2017-ben a prágai Károly Egyetemen nosztrifikált. 2014-ben fejezte be doktori tanulmányait az Ukrán Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében. Kandidátusi disszertációjának témája: A Cseh Köztársaság külpolitikája – létrejöttének sajátosságai és fejlődési irányának prioritásai. A történelemtudományok kandidátusa tudományos fokozatát 2014-ben kapta meg. 2013–2019 között a Kelet-Európai Szlavisztikai Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékén tevékenykedett. 2019 és 2021 között az Ungvári Nemzeti Egyetem turisztikai tanszékén dolgozott. 2019-tól a Cseh Köztársaság kijevi nagykövetsége mellett működő Cseh Központ ungvári koordinátora. 2021 óta a magyar történelem és európai integráció tanszék főállású tanára. Számos tudományos, illetve tudományos-módszertani kiadvány szerzője a nemzetközi kapcsolatok és az országismeret témakörében. Állandó résztvevője a nemzetközi tudományos konferenciáknak, illetve különféle projekteknek.
  • Az „Ungvár cseh öröksége” című ukrán-cseh tudományos-népszerűsítő program koordinátora és egyik szakértője.
  • Cseh nyelvű szépirodalom ukrán nyelvre való fordításával is foglalkozik, 2019-ben megnyerte a Cena Susanny Roth Nemzetközi Fordítóversenyt.
  • Történelemtudományi és nemzetközi kapcsolatok témakörének tanulmányozásával foglalkozik, többek között Közép-Kelet Európa nemzetközi kapcsolatainak és kulturális diplomáciájának történetével, az európai kulturális kapcsolatok történetével, a cseh-ukrán kétoldalú kapcsolatok történetével, illetve Kárpátalja történeti-kulturális örökségével.
   • Tudományos munkássága: 20 tudományos munka (közülük 8 tanulmány referált szakfolyóiratban), 1 monográfia, illetve 2 tudományos-módszertani kiadvány szerzője.
Oktatott tárgyak: A világ civilizációi. A holocaust története és emléke Ukrajnában. Konfliktológia és a tárgyalások elmélete. A külpolitika elmélete és elemzése. Nemzetközi információs politika. A tömeges erőszak évszázada: népirtások komporatív perspektívái. Ökológiai politika és a diplomácia. Geopolitikai és világgazdasági érdekek a politikában. Az ukrán diaszpóra története. Kárpátalja sajtótörténete (a XIX. század második fele – XX. század eleje), mint a helytörténet és a néprajz forrása. Kapcsolat: liubov.pavlyshyn@uzhnu.edu.ua

Monográfia:

Павлишин Л. Зовнішня політика Чеської Республіки: становлення та пріоритетні напрями розвитку (1993-2004 рр.): монографія. Ужгород, РІК-У, 2021. 224 с.

Tudományos cikkek:

1. Павлишин Л.В. Роль Вацлава Гавела у визначенні та формуванні основних напрямків зовнішньої політики Чеської Республіки. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 26. Ужгород, 2011. С. 180 – 185. 2. Любов Павлишин. Нова Європа у баченні Т. Г. Масарика. Історичний часопис з богемістики і словакістики: Матеріали наукових читань «Томаш Масарик – видатний учений, політик та державний діяч». Вип. 1. Ужгород, 2011. С. 54 – 66. 3. Павлишин Любов. Роль Вишеградського об’єднання у зовнішньополітичній діяльності Чеської Республіки (1993-2004 рр.). Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць. Вип. 3. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 193 – 206. 4. Павлишин Л.В. Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 29. – Ужгород, 2012. – С. 116 – 123. 5. Любов Павлишин. Утворення Чеської Республіки та визначення основної мети та напрямків її зовнішньої політики. Університет. № 1. К, 2013. С. 98 – 110. 6. Павлишин Л.В. Україна у зовнішній політиці Чеської Республіки в період становлення двостороннього міждержавного співробітництва. Človek a spoločnosť: Internetový časopis prepôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenský chvied. Ročnik 16, Čislo 3. Košice, 2013. S. 83-94. URL: http://clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-16-rok-2013/3/diskusia/ukra-na-y-zovnishnijj-politici-chesko-respybliki-v-period-stanovlennja-dvostoronnogo-mizhderzhavnogo-spivrobitnictva/. 7. Любов Павлишин. Досвід інтеграції Чеської Республіки до Європейського Союзу (1993 – 2004 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 22. К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. С. 156 – 179. 8. Павлишин Л.В. Реалізація стратегії євроатлантичної інтеграції Чеської Республіки. Слов’янська культура та писемність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції КСУ. Ужгород, 2012. С. 338 – 345. 9. Павлишин Л.В. Формування національних інтересів Чеської Республіки крізь призму її зовнішньої політики. Слов’янський світ: минуле і сучасність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції СЄСУ. Ужгород, 2013. С. 227 – 235. 10. Павлишин Л. Особливості розвитку та пріоритети двосторонніх відносин Чеської Республіки. Ужгородські чеські наукові читання: історія, культура, політика, право: Наук. зб. / Ред. Лендьел М., Ліхтей І., Стряпко А. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. С. 196 – 205. 11. Л. Павлишин, Ю. Товт. Співпраця Закарпатської області з партнерськими краями Чеської Республіки у сфері туризму. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць / ред. кол. І.І. Вовканич та ін. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. Вип. 1-2 (19-20). С. 121 – 131. DOI:10.24144/2218-5348.2019.1-2(19-20).121-131 12. Костянтин Куцов, Любов Павлишин. Забута пам’ятка на Радванці. // РІО [Ужгород]. 2020. 29 лютого. № 9 (1142). С. 6. 13. Павлишин Л. Розвиток славістики у Підкарпатській Русі (1920 – 1930-і рр.). Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С.161-162. 14. Павлишин Л. Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991 – 2005 рр.). // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип. 1 (42), 2020. С. 339-348. 15. Любов Павлишин. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі Чеської Республіки). Географія, економіка і туризм: та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. Львів, 2020. С. 268-270. 16. Павлишин Л. Діяльність Чеського центру в Україні як приклад успішного інструменту культурної дипломатії. Політичні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державно-управлінські аспекти. // Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю від дня утворення кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет» / За заг. ред. проф. М. М. Вегеша і Ю. О. Остапця. Ужгород, 2021. 264 с. С. 126-131. 17. Павлишин Л. Зовнішня політика Чеської Республіки крізь призму історіографії. // Науковий вісникУжгородського університету, серія «Історія», вип. 2 (45), 2021. С. 110-122. DOI: 10.24144/2523-4498.2(45).2021.247479

Oktatási-módszertani kiadványok:

 1. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм». / Упорядники.: Л.В. Павлишин, О.В. Пригара. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 36 с.
 2. Павлишин Л.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Туристичне країнознавство»для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм». Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 56 с.