Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéke 2005. szeptember l-jén 28 diákkal kezdte meg működését, közülük 20 diák tanulmányi költségeit az ukrán állam biztosította. Létrejöttének és működésének jogi hátterét az Ukrán-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásai képezték, amely alapján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma pótlólagos ösztöndíjas helyeket biztosított. Egyike a 2008 szeptemberében nyíló Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Kar tanszékeinek.

Tanszékvezetők: Dr. Vidnyánszky István professzor, az Ukrán Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének főosztályvezetője (2005–2007), dr. Fenics Volodimir docens, az UNE történelemtudományi karának dékánja (2007–2009), Dr. Kiss Éva professzor (2009–2020), dr. Zubánics László docens (2020–).

A tanszék oktatóinak többsége tudományos fokozottal rendelkezik, illetve az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója.

2009-ben kapták meg diplomáikat az első baccalaureusok, többségük az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatta tanulmányait. Jelenleg a tanszék diákjainak létszáma 86 fő. Tanulmányaikat modern számítástechnikai szaktanterem segíti, amely az internet révén folyamatos hozzáférést biztosít a világ nagy elektronikus könyvtáraihoz. A kollokviumokra és a gyakorlati órákra való felkészülést magyar szakkönyvtár (Bercsényi Miklós Könyvtár) biztosítja, amelynek állománya folyamatosan bővül.

A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, néhány általános egyetemi tantárgyat ukrán nyelven hallgatják a diákok. Mindez azzal a céllal, hogy a szakterminológia elsajátítása mellett az államnyelvet is megtanulják. Ugyanakkor többéves erőfeszítés eredményeként sikerült tömbösített formában a tanszékre átvezetni számos egyetemi tantárgyat (szociológia, logika, etika, politológia, gazdaságtan, informatika, az ukrán kultúra története, szerzői jog, a felsőoktatás és a bolognai folyamat), így azokat minden, a magyar karon tanuló diák számára magyar nyelven oktatjuk.

A diákok aktívan be tudnak kapcsolódni az egyetemi tudományos diákköri munkába, amelyeken kimagasló eredményeket érnek el. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a diákok kutatási tevékenységét publikációik megjelentetésével is. A tanszék diákjai számára külön publikálási lehetőséget biztosítunk a 2013-ben életre hívott NORTIA című tanszéki (diák és fiatal kutatók) kiadványban, illetve a 2015-től kezdve az éves tanári és diákköri egyetemi konferencia anyagai bekerültek a magyar kar Tudományos Közlemények című kiadványába. A szakmában elismert oktatók és kutatók lektorálásával megjelent kiadvány remek lehetőséget biztosít diákjaink számára a későbbi tudományos kutatómunkájuk elindításához.

Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok tudományos továbbképzésére a magyarországi egyetemeken és levéltárakban. Hallgatóink számos magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban. Intézetünknek nemzetközi kapcsolatai révén hallgatóink ösztöndíjasként, vendéghallgatóként bekapcsolódhatnak az európai oktatási térség képzéseibe. Ezt nagyban segítik az évente meghirdetett tanulmányi pályázatok, amely remek kutatási lehetőséget nyújtanak mind a diákok, mind pedig a tanárok (tutorok) számára.

Az első évfolyamos diákok a nyári szünetben régészeti ásatásokon vesznek részt Magyarországon, illetve Kárpátalján. Ennek helyszíne eleinte a nevickei vár volt, majd az elmúlt 2 évben áthelyeződött a beregszentmiklósi Telegdy-Rákóczi várkastély területére. Diákjaink közreműködésével került sor a vár pincerendszerének feltárásának, illetve a vár kútjának kiásására. A régészeti terepgyakorlat vezetője Mihók Richárd adjunktus.

A második évfolyamos diákok etnológiai gyakorlat keretében meglátogatják Közép-Európa múzeumait és terepgyakorlaton vesznek részt Kárpátalján. Az egyéni kutatói feladatok között szerepel a családfa elkészítése is. Emellett nagy súlyt helyezünk a Kárpátalja településeinek vizsgálatára, a népszokások és a hagyományok felkutatására. Az etnológiai gyakorlat vezetője Dolinai Zsuzsanna és Kulcsár Tímea adjunktus.

A harmadik évfolyamos diákok múzeumi-levéltári gyakorlaton vesznek részt, amely során a kárpátaljai, illetve a magyarországi múzeumokban és levéltárakban (Budapesten, Debrecenben, Prágában, Kassán) gyakorlati módszerekkel mélyítik el a megszerzett elméleti tudást. A hallgatók a nyári levéltári-múzeumi gyakorlat egy részét a Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltárában és Múzeumában (Beregszász) végzik. A múzeumi-levéltári gyakorlat vezetője Kovács Eleonóra adjunktus.

Az utolsó (4. és 5.) évfolyamos hallgatók Kárpátalja iskoláiban pedagógia gyakorlaton vesznek részt, ahol vidékünk jól képzett tanárai mellett sajátítják el a pedagógusi attitűdöket, készülnek a történelemtanári pályára. Az 5. évfolyamos magiszterek diploma-előkészítő gyakorlaton vesznek részt. A diploma-előkészítő gyakorlat vezetője dr. Zubánics László docens.

A magyar történelem és európai integráció tanszék tizenhét éves fennállása alatt a diákjaink számos ukrajnai és magyarországi egyetem kutatási programjába kapcsolódtak be. Diákjaink állandó jelleggel résztvevői a különféle tehetséggondozási programoknak, tanáraikkal együtt bekapcsolódnak más programokba is. Diákjaink számára nyitottak Európa és a nagyvilág kapui: a diákok egy-egy hetet tölthetnek el Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban szervezett nyári egyetemeken. Tanszékünk jó kapcsolatokat ápol számos magyarországi diákszervezettel és alapítvánnyal, ezzel is segítve hallgatóink ismereteinek bővítését. A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetséggel kialakított együttműködés keretében hallgatóink minden esztendőben résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán szervezett Gloria Victis programoknak Budapesten.

Az intézményközi együttműködés egyik iskolapéldájának tekinthetjük többek között az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) és a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 2012. november 2-án aláírt szerződését, amelynek köszönhetően a magyar diákok mindkét intézmény diplomáját megszerezhetik. A két egyetem által nyújtott lehetőség kétségtelenül kecsegtető, hiszen a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatók nem csak Ungváron, de Budapesten is tanulhatnak.

A tanszéken nagy hangsúlyt fektetünk a tudományos-kutató munkára. A tanszék tanárai számos monográfia szerzői, publikációik számos tudományos és oktatási kiadványban, ukrajnai és külföldi referált szakfolyóiratban, nemzetközi tudományos konferenciakötetekben láttak napvilágot.

A magyar történelem és európai integrációs tanszék fő feladata, hogy magasan képzett történészeket, történész-oktatókat, kutatókat, illetve a nemzetközi kapcsolatokban és az európai integrációs folyamatokban jártas szakembereket bocsásson ki. A tanszék mellett nappali és levelezői tagozat működik, a baccalaureusi diploma megszerzése után a diákoknak lehetőségük van a magiszteri diploma megszerzésére.

Legjobb végzőseink aspiranturán (doktori iskola) folytatják tanulmányaikat, kandidátusi (PhD) dolgozatokat írnak. A tanszék végzősei közül az elmúlt években több, mint harmincan nyertek felvételt PhD-képzésre az ELTE és a Debreceni Egyetem, illetve az utóbbi években az Ungvári Nemzeti Egyetem különböző doktori iskoláiba. A magyar történelem és európai integráció tanszéken folyó oktatói és kutatói munka során megpróbálunk iránytűt adni diákjaink kezébe, hogy a számos történelmi irányzat, iskola, gondolkodásmód között megtalálják a helyes utat, s önálló álláspontot alakítsanak ki egy-egy esemény vagy személyiség megítélésekor.