A központ alkalmazottai

BÉRES ERZSÉBET

Béres Erzsébet 1972. július 24-én született Csapon, Kárpátalján.

Iskolai tanulmányait a Szürtei Középiskolában végezte, ahol 1989-ben érettségizett.

1990 szeptemberében felvételt nyert az Ungvári Nemzeti (Állami) Egyetem Filológiai Karának magyar nyelv és irodalom szakára. 1995-ben szerzett filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet.

1995 szeptemberétől a Magyar Filológiai Tanszék főlaboránsa.

1997-től az Ungvári Hungarológiai Központ adminisztrátora, 2010-től tudományos munkatársa.

A Hungarológiai Központban végzett munkássága során részt vett az Ukrán Oktatási- és Tudományügyi Minisztérium által finanszírozott tudományos témák kidolgozásában.

1999-ben felvételt nyert a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Iskolájába szociolingvisztika szakon. Tudományos témavezetője dr. Nyirkos István professzor. A doktori iskolát 2002-ben fejezte be, majd 2005-ben doktori szigorlatot tett szociolingvisztikából és nyelvjárástanból.

Tudományos publikációnak száma 20. Ezek között van tudományos cikk, konferencián elhangzott előadás, és Györke Magdolnával közösen két módszertani segédkönyv társszerzője.

Kutatási témái: szociolingvisztika, ezen belül köznyelv, regionális köznyelv; ritkább szóalkotási módok, kiemelten kutatja az elvonás jelenségét a magyar nyelvben (a nyelvújítás kezdetétől napjainkig).

JACZKOVICS MARIANNA

Ungváron született értelmiségi családban. A 10. Számú Zalka Máté Középiskolában érettségizett. 1979-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Kara Magyar Nyelv és Irodalom szakának nappali tagozatára.

1984-ben Filológus. Magyar nyelv és irodalom tanár oklevelet szerzett.

Rövid ideig a megyei könyvtár, majd 1984 novemberétől a Kárpátaljai Területi Ifjúsági Könyvtár könyvtárosaként, később a művészeti szektor, 1998-tól 2002-ig az olvasóterem vezetőjeként dolgozott. 1988-tól 1991-ig, illetve 1998-tól 2001-ig a könyvtár olvasótermében magyar nyelvi tanfolyamot indított és heti 4 alkalommal vezetett orosz és ukrán anyanyelvű főiskolások részére, illetve az Ukrajnai Kárpátaljai Területi Ismeretterjesztő Társaságnál (TIT) tanított magyar nyelvet.

2002 januárjától az Ungvári Hungarológiai Központ tudományos munkatársa, ahol az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által államilag finanszírozott témákon dolgozik, a legutóbbi (2017-es) ilyen kutatási kérdéskör: Az ukrán mint államnyelv és funkcionálása Kárpátalján magyar nyelvi környezetben. Ukránizmusok a magyar nyelvben: elmélet és gyakorlat.

2007-től 2010-ig az UNE Magyar Filológiai Tanszékén másodállásban dolgozott. A következő szakkollégiumokat vezette: Keleti szláv – magyar nyelvi kapcsolatok; A nyelvföldrajz aktuális kérdései; Magyar–ukrán irodalmi kapcsolatok. Ezen kívül az évfolyam- és diplomamunkájukat író bölcsészhallgatók tudományos témavezető tanára volt.

Aktívan vesz részt külföldi tudományos konferenciákon (Debrecen, Szombathely, Pécs), de az UNE Magyar Tanszékének évente megtartott tanári konferenciáján, a Szlavisztikai Egyetem által rendezett tudományos fórumokon is tart előadásokat.

Tevékeny szerepet vállal az Ungvári Hungarológiai Központban megtartott nemzetközi szimpozionok megszervezésében, lebonyolításában is. Legutóbb a Központ fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett „Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a globalizáció korában” című nemzetközi tudományos konferencia előkészítésében, a program, a tézisek, az előadások anyagának szerkesztésében, rendszerezésében működött közre, illetve A magyar mint idegen nyelv néhány problémás kérdéséről címmel előadást tartott (megjelent a konferenciakötetben).

Tudományos kutatóterülete a magyar idegen nyelvként való oktatása, lexikológia, lexikográfia, nyelvi kapcsolatok. Számos publikációja jelent meg.

Oktatja a magyart mint idegen nyelvet ukrán és orosz anyanyelvűek részére egyéni és csoportos foglalkozás keretein belül már évek óta mind a mai napig. Előadásokat tartott a Kárpátaljai Pedagógus-Továbbképző Intézetben Ungváron a kárpátaljai magyar szakos tanárok részére, illetve gyakori zsűritagja az Intézet által rendezett országos tantárgyi vetélkedőknek

2017 májusában a Kelet-Európai Szláv Egyetem partnerségi pedagógiai programjának keretében szakmai továbbképzésen vett részt „A személyorientált pedagógiai kommunikáció megvalósításának módszerei” című nemzetközi tudományos és gyakorlati fórum keretében.

SERES KRISTÓF

1981. január 23-án született a Szovjetunióban, Kárpátalján, Nagydobronyban, értelmiségi családban. Szülei magyartanárként dolgoztak a helyi középiskolában, nyugdíjazásukig.

1987–1998 között a Nagydobronyi Középiskola tanulója volt. 1998-ban érettségizett, kitűnő eredménnyel, aranyéremmel.

1998-ban felvételt nyert az Ungvári Állami (később Nemzeti) Egyetem Filológiai Karára, a Magyar Filológiai Tanszék diákja lett. 2002-ben szerzett bakkalaureusi, 2003-ban pedig magiszteri diplomát.

2003–2006 között az Ungvári Nemzeti Egyetem aspiránsa.

2006 november 3-a óta az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központjának munkatársa, ifjú tudományos munkatárs, tudományos munkatárs majd vezető specilaista beosztásban.

2007–2012 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének előadója volt. A Kortárs irodalom, az Irodalomelmélet és esztétika, a Reformkor magyar irodalma tárgyakat oktatta, valamit több szakkollégiumot vezetett.

2011–2015 között az Ungvári Járási Állami Közigazgatás Ungvári Járási Módszertani Kabinetének munkatársa volt. Az Ungvári járás magyar szakos tanárainak munkáját segítette és koordinálta, részt vett a tantárgy vetélkedők lebonyolításában.

2015 óta a Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programja keretein belül.

Házas, egy leánygyermek apja.

Kutatási területei: kognitív stilisztika, színszimbolika, Kovács Vilmos költészete, retorikai-stlisztikai elemzés, Rejtő Jenő regényei.