Crossroads Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja

Munkánk során szigorúan tartjuk magunkat Eötvös Lóránd egyik megállapításához, amely szerint: „Bizonyos dolog, hogy csak az lehet jó tanár, aki maga a tudománnyal foglalkozik; mások eszméit is csak az képes hirdetni, akinek magának eszméi vannak”.

Ennek továbbgondolásaként jött létre 2016. május 12-én az Ungvári Nemzeti Egyetem mellett működő tudományos műhely – „Crossroads” Európai Integrációs és Nemzeti Kisebbségek Központja. A kutatóközpont fő célja a Kárpátalján, illetve Európában élő nemzeti kisebbségek jogainak, anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak tanulmányozása.

A magyar történelem és európai integráció tanszék tanárait, doktoranduszait és fiatal kutatóit tömörítő műhely alapító okiratában a megvalósítandó feladatok között szerepelnek:

 • közös programok és pályázatok megvalósítása az Ukrajnában, illetve a világ más országaiban működő tudományos- és kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a tudományos kutatási eredményeknek a gyakorlatba való átültetése, környezettudatos és kulturálisan fejlett társadalom kialakítása;
 • az európai integráció eszméinek népszerűsítése, nemzetközi, állami, regionális és helyi programok gyakorlatba való átültetése.

Az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a kárpátaljai magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, s új értéket jelentenek a szellemiség alakulásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek célja a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű tudományos és kulturális szerveződésekkel és ernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol önálló kisebbségi intézmények nem hozhatók létre, felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész régióra kiterjedő tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.

Szervezetünk 2016 májusától számos olyan program önálló és társszervezője, amelyekbe diákjaink és tanáraink, aktivistáink is bekapcsolódtak. Az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja létrehozásakor a magyar kar egyik fontos feladatává tűztük ki, hogy méltó alternatívája lehessen más felsőfokú tanintézeteknek.

A komoly kutatómunka eredményeinek egyike az a 2016-ban megjelent „Közép-Európa országainak politikai irányváltása a XX. század végén a XXI. század elején” című kollektív monográfia, amely a nyugatorientált parlamenti demokrácia és a liberalizmus elterjedésének főbb szegmenseit vizsgálja Közép-Európában. A kiadvány egyedülállósága abban rejlik, hogy átfogó képet fest a jogállamisághoz elengedhetetlen folyamatokról: a választójogok demokratikus rendszeréről, decentralizációról, az önkormányzatok szerepéről a közigazgatási rendszerekben, de kitér a közép-európai kisebbségpolitikai tapasztalatokra, külpolitikai prioritásokat és államközi együttműködéseket vizsgál meg és hasonlít össze. A könyv utolsó része Ukrajna politikai irányváltásának főbb szegmenseit taglalja a közép-európai tapasztalatok alapján, segítséget nyújtva az olvasó számára, hogy objektív következtetéseket vonjon le a szomszédos államokban végbement társadalmi fejlődésekről. A Bevezetés, A liberalizáció előfeltételei a rendszerváltásokban Közép-Európában, A politikai kultúra és az állampolgárok szerepe a közép-európai országokban, Etnopolitikai folyamatok Közép-Európában, Közép-Európa országainak külpolitika prioritásai az 1981–2010-es évek folyamán, Ukrajna politikai irányváltásának eredményei közép-európai tapasztalatok alapján, Az önkormányzati intézményrendszer átalakulása, A helyi önkormányzat szerepe Közép-Európa országaiban című fejezetek megírásához hatalmas segítséget nyújtottak a Központ munkatársai, a fejezetek szerzői – köztük Kiss Éva, Bihari Csaba, Belikánics László és Dolinai Zsuzsanna.

Fontosnak tartjuk közös tudományos kutatási programok elindítását a magiszter és a doktoranduszhallgatók bevonásával. Ezek részben támaszkodhatnak a már meglévő programokra (Domus, rész- és továbbképzések), emellett pedig olyan tanárok és magiszterek tudományos tevékenységre is gondolunk, akik munkájukat magyar-ukrán egyetemközi relációkban megvalósuló kutatásokra.

Az alapító okiratban szereplő célok megvalósítása érdekében az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja az alábbi feladatok megvalósítását tűzte ki:

 • az európai integrációval, a Közép-Európában élő nemzeti kisebbségek fejlődése különböző aspektusaival foglalkozó szakmai-tudományos kutatások megvalósítása;
 • a témakörrel kapcsolatos tudományos eredmények nyomtatott (monográfiák, gyűjtemények, szakcikkek, egyéb kiadványok) és elektronikus formában történő közzététele;
 • a tudományos eredmények népszerűsítése tudományos konferenciák, kerekasztal-beszélgetések lebonyolítása, illetve munkacsoportok létrehozása útján;
 • szakértői segítségnyújtás biztosítása a helyi önkormányzatok, illetve a kérdéskörrel kapcsolatban érdeklődő szervezetek és személyek részére;
 • kapcsolatrendszer kialakítása az Ukrajnában, illetve a világ más országaiban működő tudományos- és kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel közös programok és pályázatok megvalósítása érdekében;
 • az európai integráció eszméinek népszerűsítése;
 • hozzájárul a magyar, európai kulturális, az épített örökség megőrzéséhez.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem és a nyugat-ukrajnai egyetemek tudományos együttműködésének szép példája lehet az a nemzetközi tudományos konferencia, amelyre 2017 áprilisában Ungváron kerül sor „Kelet- és Közép-Európa a kulturális törésvonalak mentén a XI–XII. században: dinasztiák, háborúk, vallások” címmel.

A központ szervezésében 2016 óta minden esztendőben méltatjuk a magyar diplomácia napját. Szimbolikus jelentőséggel bír ez a dátum, mivel 1335-ben, november 19-én került sor a nagyszabású, Károly Róbert magyar király által összehívott visegrádi királytalálkozó, amelynek óriási szerepe volt és van ma is Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia nemzetközi kapcsolatrendszerének a megalapozásában.

Az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központjának fő célkitűzései a következők:

 • nemzetközi konferenciák szervezése Európai Unió tudósainak a meghívásával;
 • a központ CROSSROADS című tudományos kiadványának kiadása;
 • az ukrajnai és EU-us országok oktatási intézményeivel való további aktív együttműködés és szervezeti kapcsolatok fejlesztése.

A Crossroads Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központot felvették a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek listájára.

A központ szoros tudományos kapcsolatokat tart fenn a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Intézetével (Pécs, Debrecen), a Veszprémi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemmel, a Külpolitika Kutató Intézettel (Kassa), a Társadalom-tudomány Intézettel (Kassa), a Sziléziai Egyetemmel (Opava), az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrán Történelemtudományi Intézetével (Kijev), a Lembergi Ivan Franko Nemzeti Egyetemmel, a Csernyivci Jurij Fegykovics Nemzeti Egyetemmel, a Nikolajevi Vaszil Szuhomlinszkij Nemzeti Egyetemmel.