Az Alapítvány programjainak és fejlesztéseinek támogatása

Támogatott szervezet neve: Kárpátaljai Magyar Felsőoktatás Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítvány
Támogatási szerződés száma: BGA/5352/4/2022 év
A támogatás címe: Az Alapítvány programjainak és fejlesztéseinek támogatása

Az Ungvári Nemzeti (korábban Állami) Egyetemet 1945-ben alapították, besorolását tekintve IV. akkreditációjú, akadémiai szintű felsőoktatási intézmény. Megnyitása óta több mint ötven alkalommal bocsátott ki szakembereket baccalaureusi, és magiszteri diplomával, az egyetemen PhD-képzés is folyik. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen 1963 óta (azaz idén 55 esztendeje) folyik magyar nyelv és irodalom-szakos tanárok képzése a Magyar Filológiai Tanszéken. A magyar filológiai képzés mellett 2004-ben megnyitotta kapuit a magyar történelem és európai integráció tanszék, illetve 2008 elején létrejött a fizika-matematikai tanszék. Ennek köszönhetően – az oktatási törvény követelményeinek eleget téve – 2008. szeptember 25-én lehetőség nyílt az egyetem magyar tanszékeit összefogó Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar felavatására. 2013-ban a meglévő 4 szak (magyar nyelv, történelem, matematika, fizika) mellé egy következő is társult – a nemzetközi kapcsolatok, politológia, szakfordítás. 2019-től beindult a képzés a magyar nyelv (mint idegen nyelv) és angol nyelv szakos képzés. 2018-tól a kar új néven – Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet – működik tovább. A szaktantárgyakat 47 oktatótanár adja elő, közülük négyen a tudományok nagydoktorai, professzorok, 20-an a tudományok kandidátusai, docensek, 20 adjunktus, tanársegéd, illetve asszisztens. Az aktuális tanévben diákjaink létszáma 300 fő.

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv, mint idegen nyelv + angol nyelv), történelem, fizika és matematika szakos tanárképzés folyik elsősorban a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák részére. Emellett a matematika, a fizika szakos hallgatók informatika, illetve tudományos szakirányokban is képezhetik magukat, a nemzetközi kapcsolatok szakirány pedig egészen új távlatokat nyitott meg. Minden tanszéken van aspirantúra (PhD-képzés), ahová a legjobb végzősöket vesszük fel. Nemzeti egyetemünkön, így a magyar karon is a nappali tagozatos alapképzés négyéves (BsC), a levelezői tagozaton pedig öt éves.

Az egyre inkább begyűrűző gazdasági válság miatt az államilag finanszírozott ösztöndíjas helyek száma is drasztikusan megcsappant. Ennek összefüggéseiben (a diáklétszám csökkenése miatt) csökkennek a rendelkezésre álló tanári állások, illetve az ösztöndíjak száma is. Jelenleg közel 150 hallgatónk tanul költségtérítéses képzésen.

Az elmúlt években megfogalmazott egyik fő célunk az ukrajnai magyarság alapvető célja az ukrajnai magyar értelmiség legképzettebb rétegének itthon tartása, amelynek egyik fő eszköze a tudományos kutatás intézményesítése és az esélyegyenlőség biztosítása a kutatóintézetekben. Ehhez szükség lenne a már meglévő kutatócsoportok felkarolására, illetve új kapcsolatok kialakítására mind az anyaországban, mind pedig a szomszédos régiókban egyaránt. Az ukrajnai állami finanszírozású kutatóintézetekben hagyományaink továbbvitele érdekében biztosítani kell a magyar vonatkozású témák, számunkra fontos térségek stb. kutatásának lehetőségét. Az egyetemi tudományos tevékenység támogatására az elmúlt években számos programot sikerült elindítanunk, aminek köszönhetően jelentős fejlődést sikerült generálni a tudományos kutatások, illetve ehhez kapcsolódó publikációs tevékenység terén. Ugyancsak nem lehet közömbös számunkra, hogy mekkora diákkontingenssel vágnak neki a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmények egy-egy tanévnek.

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen vegyes finanszírozási rendszer működik, amely értelmében vannak állami ösztöndíjas és költségtérítéses (szerződéses) helyek. Az elmúlt években a csökkenő ösztöndíjszám volt a meghatározó, már nem csupán az első, hanem a felső tagozatos diákok is tandíjat fizetnek.
A személyi kiadások mellett jelentős figyelmet fordítunk az UNE UMOTI anyagi-műszaki bázisának a gyarapítására is, amely a 2022-es támogatás révén jelentős fejlesztéseken ment keresztül, amelyet elsősorban az új, számítógépes tudományok szak elindítása is indukált. Ugyancsak sikerült felújítani a különböző tanszékeken, laboratóriumokban lévő technikai eszközöket, könyveket/jegyzeteket adtunk ki, illetve számos informatikai/webfejlesztést hajtottunk végre. Mivel fontos a felvételi kampány, új eszközök (óriásplakátok, szóróanyagok, illetve FB és Youtube-reklámok révén is népszerűsítettük az egyetemen zajló magyar nyelvű oktatást.

A jóváhagyott támogatást a KMFFJA a benyújtott költségvetésnek megfelelően használta fel. A kiadások között szerepeltek személyi, dologi és felhalmozási kiadások. A támogatási programnak köszönhetően sikerült megtartani a tanári/tanársegédi, illetve adminisztratív munkatársak többségét, s ezáltal biztosítani a folytonosságot az oktatási folyamatokban. A projekt anyagi hátterét a Nemzeti Jelentőségű Intézmények program pályázati forrásai révén biztosítottuk. Emellett a diákok számára is sikerült biztosítani az időközben összegszerűen megnőtt tandíjak időben való visszatérítését. Összességében 47 tanár és adminisztratív munkatárs, 150 diák részesült közvetlenül a támogatásokból, közvetve pedig az intézet 350 fős kollektívája.

Ezúton köszönjük a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását.