dr. Turjanica Inna CSc

Turjanica Inna 1984. október 12-én született a Munkácsi járási Beregszentmiklóson. 2002-ben érettségizett a Beregszentmiklósi Középiskolában.

2003-ban nyert felvételt az Ungvári Nemzeti Egyetem Történettudományi Karára, ahol 2008-ban szerzett kitüntetéssel mesterszintű történelemtanári diplomát. 2008 és 2011 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Történettudományi Kara Ukrajna Történelem Tanszékének aspiránsa, 2012-ben védte meg kandidátusi disszertációját a Lvivi Ivan Franko Nemzeti Egyetemen „Az ukrán-litván kapcsolatok a politikai és humanitárius szférában (1991–2011)” címmel.

2013-tól az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének oktatója, 2014-től ugyanezen tanszék docense.

2014 óta a Litván Köztársaság ungvári tiszteletbeli konzuljának tanácsadójaként dolgozik. 2015 óta az Ungvári Nemzeti Egyetem NATO Információs Központjának igazgatója. Kutatási területe a modern ukrán-litván kapcsolatok, a Litván Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának aktuális kérdései. Nemzetközi konferenciákat, szimpóziumokat és tudományos szemináriumokat szervezett litván magas rangú tisztviselők és diplomaták részvételével.

Publikációk

Tanulmányok tudományos szakfolyóiratokban

1. Вироблення й реалізація напрямів зовнішньої політики Литовської Республіки та відносини з Україною (1990-ті рр.) / І.А. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» ; [Редкол.: М.М. Вегеш (голова) та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 25. – C. 261-268.

2. Україна і Литва в системі координат Балто-Чорноморського співробітництва. / І.А. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» ; [редкол.: М.М. Вегеш (голова) та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 27. – 207-215.

3. Українсько-литовські відносини в умовах членства Литовської Республіки у ЄС та НАТО (2004-2008 рр.) / І.А. Туряниця // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – № 4 (84). – С. 25-29. https://www.libr.dp.ua/text/grani_2012_4_6.pdf

4. Українсько-литовські взаємини у культурно-гуманітарній сфері. / І.А. Туряниця // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – 2012. – № 2 (березень – квітень). – С. 46-53.

5. Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991–2004 рр.) // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – 2013. – № 6. – С. 40-45.

6. Балтійський вектор зовнішньої політики України (на прикладі Литовської республіки). // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П.Могили. – 2014. – № 12. – С. 60-63.

7. Литва 1988-1991 рр.: віхи та події «забігу до Незалежності». // Туряниця І.А.//Наукові праці: науково-методичний журнал. — Вип. 251. Т.264. Історія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 70-73.file:///C:/Users/Asus/Desktop/86032-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-181371-1-10-20161212.pdf

8. Співпраця України з партнерами по НАТО в умовах сучасних викликів міжнародній стабільності та безпеці держави (2014-2016 рр.). // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – С.80-84.

9. Пріоритети оборонної політики та національної безпеки Литовської Республіки на сучасному етапі. / Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 18. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/323-334_Turyany-1.pdf

10. «ЛитПолУкрбриг» як прояв тактики «дрібних кроків» у безпековому співробітництві країн Міжмор’я. / „Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К., 2018. Випуск 131 (№ 4). – С. 131-135.

11. Лондонський саміт лідерів країн НАТО 2019 року і очікування для України. // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні наукиМиколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – Вип. 2.С.46-52.

Nemzetközi konferenciák előadásai

  1. Невикористані можливості українсько-литовського торгово-економічного співробітництва. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції: Вільна торгівля, протекціонізм, справедлива торгівля: за і проти, м. Київ, 24 жовтня 2018 р. С. 131-134 .http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3549/3226

  2. Сучасні безпекові виклики та еволюція доктринальних принципів оборони Литви. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]: : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. С. 49-51.

  3. Історія, що нас об’єднує: коммеморативні практики та історичні дискурси українсько-литовського безпекового і оборонного співробітництва в умовах «гібридних» загроз. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції Україна-Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі, м. Київ, 19 лист.2021 р. С. 64-69 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22510/1/Rozvytok_Rozwoj_November_2018.pdf#page=50

  4. Лінас Лінкявічюс і конструювання архітектури українсько-литовських взаємин. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції: Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 160-річчя від дня народження Євгена Чикаленка, м. Харків, 5 лист. 2021 р.

  5. Розкодування безпекового інтересу Вільнюса: Литва як промоутер євроатлантичної інтеграції України. Міжн.наук. онлайн-конференція: «Актуальні проблеми міжнародних відносин», м. Ужгород-Камянець-Подільський-Київ, 23 кв.2021 р.

Tudományos-módszertani kiadványok

  1. Методичні рекомендації та робоча програма навчальної дисципліни «Сучасна українська історіографія» ((згідно вимог кредитно модульної системи) для студентів історичних факультетів. Напрям підготовки: 6.02302 – «Історія». Спеціальність – «Історія» / МОН України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції. – Ужгород, 2015. – 48 с.

  2. Методичні рекомендації та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України нового часу» (згідно вимог кредитно модульної системи) для студентів історичних факультетів. Напрям підготовки: 6.02302 – «Історія». Спеціальність – «Історія» / МОН України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції. – Ужгород, 2016. – 70 с.

  3. Сучасна історія України: методичні рекомендації та робоча програма навчальної дисципліни ( згідно вимог кредитно модульної системи) для студентів історичних факультетів. Напрям підготовки: 6.02302 – «Історія». Спеціальність – «Історія» / МОН України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції. – Ужгород, 2018. – 54 с.