Гече Федір Елемирович

доктор технічних наук, професор кафедри фізико-математичних дисциплін УУННІ УжНУ

Гече Ф.Е. народився 7 липня 1951 року в селі Шаланки Виноградівського району Закарпатської області.

У 1968 році закінчив сріблою медаллю Виноградівську ЗОШ №3. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського державного університету, і в 1973 році закінчує УжДУ з відзнакою. Після закінчення університету працює на посаді інженера – математика на заводі ВУМ м. Київ.

У 1974 році поступає в аспірантуру на кафедру теоретичної кібернетики і математичної логіки зі спеціальності «теоретична кібернетика».

Протягом 1979 – 1981 років працює на посаді молодшого наукового співробітника НДС УжДУ при кафедрі кібернетики та прикладної математики.

У 1981 році в Обчислювальному центрі АН СССР (м. Москва) захищає дисертацію «Отношение толерантности в пороговой логике» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук.

З 1981 р. до 1988 р. працював на посаді старшого наукового співробітника НДС УжДУ при кафедрі кібернетики і прикладної математики.

З 1 вересня 1988 року він стає асистентом, а з 1 червня 1990 року – доцент кафедри кібернетики і прикладної математики.

Вчене звання доцента по кафедрі кібернетики і прикладної математики присвоєно 7 квітня 1994 р.

У 2013 році в Національному університеті «Львівська політехніка» захищає дисертацію «Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у штучному нейробазисі» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 4-го липня 2013 року працює на посаді професора кафедри кібернетики і прикладної математики, з 16 -го грудня цього ж року до 16.12.2020 року він завідувач кафедри кібернетики і прикладної математики, за період 17.12.20 – 31.08.21 в.о. завідувача кафедри кібернетики і прикладної математики, а з 1-го вересня 2021 року професор кафедри фізико-математичних дисциплін УУННІ УжНУ.

Гече Ф.Е. веде науково-дослідну роботу в напрямках: аналіз даних на основі нейромереж, спектральний аналіз та розпізнавання дискретних сигналів і зображень, алгебраїчні властивості дискретних нейрофункцій.

Він є автором (співавтором) 109 науково-методичних праць. Серед яких є 2 монографії, 7 навчальних посібників, 2 методичні розробки, 1 винахід, 40 статей у фахових виданнях України з технічних наук, 12 статей у фахових виданнях України з фізико-математичних наук, 24 публікації, що входять у наукометричну базу Scopus і 45 тез доповідей.

Систематично приймає участь в роботі національних та міжнародних наукових конференціях. Розробив нових методів та наукових напрямків в області нейроінформатики, в основі яких є спектральний аналіз дискретних функцій над різними полями, метод матриць толерантності для перевірки реалізованості функцій алгебри логіки одним нейронним елементом, синтез логічних схем у нейробазисі на мові матриць толерантності, спектральний метод синтезу багатозначних нейроелементів над полем Галуа, синтез узагальнених нейроелементів методом апроксимації, ітераційний метод синтезу узагальнених нейроелементів, метод представлення дискретних сигналів та зображень у нейробазисі, метод синтезу нейроподібних структур для розпізнавання дискретних сигналів та зображень.

Перелік публікацій

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гече Ф. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у нейробазисі: [Монографія] / Ф. Гече. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010 – 210 с.

 2. Батюк А.Е. Синтез высокопроизводительных специализированных структур для анализа и обработки изображений в пороговом базисе: Гл.4 / А.Е. Батюк, В.В. Грицык, Ф.Э. Гече [и др.] // Параллельная обработка информации: монография. В 5т. Т.5 / [авт. коллектив]: ред.: Б.Н. Малиновский, В.В. Грицык. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 319-363.

ВИНАХІД:

 1. Авторское свидетельство 1236519 СССР МКИ G 06К9/68. Устроиство для распознавания образов / А.Е. Батюк, В.В. Грицик, Ф.Э. Гече, А.Ю. Луцык, Р.М. Паленичка. – СССР. – №4820600/24; заявлено 01.03.90; опубл. 07.04.92 – Бюл. №13. – 3 с.

ПРАЦІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ :

 1. Айзенберг Н.Н. Некоторые алгебраические аспекти пороговой логики / Н.Н. Айзенбег, А.А. Бовди, Э.Й. Герго, Ф.Э. Гече // Кибернетика. – К. –1980. – № 2. – С. 26-30. (Scopus)

 2. Гече Ф.Э. Реализация функций алгебры логики на пороговых элементах / Ф. Э. Гече, В. П. Поливко, В. И. Роботишин // Кибернетика. – К. – 1983. – № 6. – С. 62-67. (Scopus)

 3. Гече Ф.Э. Представление и классификация изображений в пороговом базисе / Ф.Э. Гече, А.В. Ануфриев // Кибернетика. – К. – 1990. – № 5. – С. 90-96. (Scopus)

 4. Гече Ф.Э. Нейронные елементы над конечными полями / Ф. Э. Гече // Iнформацiйнi технологiї i системи. – Львiв, 1998. – №1/2. – С. 100-104.

 5. Гече Ф.Э. Реализация булевых функций на одном нейронном елементе и сумматорах по mod 2 / Ф.Э. Гече // Iнформацiйнi технологiї i системи. – Львiв, 1998. – № 1/2. – С. 105-109.

 6. Гече Ф.Э. Обработка дискретных космических изображений в расширенном пороговом базисе / Ф.Э. Гече // Космiчна наука i технологiя. – К., 1998. – Т. 4. – № 3, 4. – С. 74-80.

 7. Hrytsyk V. The neural and neural-like networks: synthesis, realization, application and future / V.V. Hrytsyk, N.N. Aizenberg, R.A. Bun, O.V. Danyliuk, F.E. Geche, B.V. Kysil, B.Ya. Oleksiv, Yu.V. Opotiak, S.P. Striamts, R.O. Tkachenko, V.A. Valkovskii, K.S. Voichyshyn// Iнформацiйнi технологiї i системи. – Львiв, 1998. – № 1/2. – С. 15-55.

 8. Гече, Ф. Розробка методу синтезу прогнозуючої схеми на основі базових прогнозуючих моделей / Федір Гече, Оксана Мулеса, Сандра Гече, Михайло Вашкеба // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – N 3/2(23). – С. 36-41. – Режим доступу : DOI : 10.15587/2312-8372.2015.44932.

 9. Гече, Ф. Прогнозування кількісних характеристик офіційно зареєстрованих віл-інфікованих осіб в регіоні / Федір Гече, Оксана Мулеса, Іван Миронюк, Михайло Вашкеба // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – N 4/2(24). – С. 34-39. – Режим доступу : DOI : 10.15587/2312-8372.2015.47907.

 10. Fedir Geche. Development of effective time series forecasting model/ Fedir Geche, Anatoliy Batyuk, Oksana Mulesa, Mykhaylo Vashkeba // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering &Technology. – 2015. – Volume 4, Issue 12. – P. 4377-4386.

 11. Geche F. Iterative method of neural elements synthesis with generalized threshold activation function / F. Geche, A. Batyuk, O. Melnyk, T. Spenyk // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology , new technologies and modelling processes. – Lublin-Rzeszov, 2015. – Vol. 4. – №4. – P. 37-42.

 12. O. Mulesa. Designing fuzzy expert methods of numeric evaluation of van object for the problems of forecasting / O. Mulesa, F. Geche // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – 3 / 4(81).- С.37-42. (Scopus)

 13. F. Geche. Verification realizibility of Boolean functions by a neural element with a threshold activation function / F. Geche, O. Mulesa, V. Buchok // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – 1 / 4(85).- С.30-40. (Scopus)

 14. F. Geche. Synthesis of generalized neural elements by means of the tolerance matrices / F. Geche, O. Mulesa, V. Buchok // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – 4 / 4(88).- С.50-62. (Scopus)

 15.  O. Mulesa. Development of Combined Information Technology for Time Series Prediction / O. Mulesa, F.Geche, A. Batyuk, V. Buchok// Advances in Intelligent Systems and Computing. – Springer: book series AISC, 2017. – V. 689. – pp 361-373. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-70581-1_26 (Scopus)

 16. Мулеса О.Ю. Особливості використання додатку PHPMYADMIN в ході вивчення мови запитів SQL/ Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М. //фізико–математична освіта: науковий журнал. – 2017. – Випуск 4(14). – С. 234–238.

 17. Мулеса О.Ю. Місце теми « Інструкція SELECT» в змістовному модулі «Реляційні бази даних» та методика її навчання. / Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М. Імре Ю.Ю. //фізико–математична освіта: науковий журнал. – 2018. – Випуск 1(15). – С. 260–263.(Copernicus)

 18. Мулеса О.Ю. Методика навчання основам теорії нормалізації реляційної моделі даних в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців у системі вищої освіти./ Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М. Імре Ю.Ю. //фізико–математична освіта: науковий журнал. – 2018. – Випуск 3(17). – С. 67–72. (Copernicus)

 19. Гече Ф.Е. Алгебраїчні властивості ядер узагальнених нейрофункцій. / Ф.Е. Гече, О.Ю. Мулеса // Кибернетика и системный анализ – К. –2018. – № 6. – С. 27–36. (Scopus)

 20. Мулеса О.Ю. Навчання основам комунікації з сервером PHP/ Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Імре Ю.Ю. //фізико–математична освіта: науковий журнал. – 2019. – Випуск 1(19). – С. 142–147. (Copernicus)

 21. O. Mulesa. Development of models and algorithms for estimating the potential of personnel at health care institutions / O. Mulesa, F. Geche ,Volodymyr Nazarov,Mykhailo Trombola// Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – Vol4.–№2(100).- С.5259. (Scopus)

 22. Мулеса О.Ю. Теоретичні основи розв’язування алгебраїчних рівнянь з параметрами / Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Кіндюх Т.С. //фізико–математична освіта: науковий журнал. – 2019. – Випуск 1(19). – С. 148–153. (Copernicus)

 23. Гече Ф.Е. Спектральні властивості узагальнених нейрофункцій / Ф.Е. Гече, О.Ю. Мулеса // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця. – 2019. – 5(146). – С. 42–47. (Copernicus)

ПРАЦІ В ІНОЗЕМНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Geche F.E. Synthesis of Discrete Devises and Image Representation in the Threshold Basis // Pattern Recognition and Image Analysis. M., 1994. – № 3. – Vol. 4. – C. 248-259.

 2. Geche F. Synthesis of generalized neural elements using approximation metod / Geche F., Batyuk A., Kotsovsky V., Gromaszek K. // Elektronika. – Warszawa, 2013.–№ 8. – P. 67-69.

 3. Geche F. Bithreshold neurons learning / Geche F., Kotsovsky V. Batyuk A., Mitsa A, Gromaszek K. // Elektronika. – Warszawa, 2013.–№ 8. – P. 7072.

ПРАЦІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ :

 1. Грицик В.В. Реалiзацiя бульових та багатозначних логiчних функцiй на нейронних елементах / В.В. Грицик, Ф.Е. Гече // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. Кiбернетика та обчислювальна технiка. – К., 2004. – № 5. – С. 65-68.

 2. Гече Ф.Е. Нейроннi елементи над кiльцем / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. Кiбернетика та обчислювальна технiка. – К., 2004. – № 6. – С. 70-72.

 3. Гече Ф. Реалiзацiя дискретних функцiй на багатозначному нейронному елементi над полем Галуа / Ф. Гече, А. Батюк // Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. Комп’ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2000. – № 413. – С. 112-117.

 4. Гече Ф.Е. Критерiй реалiзованостi дискретних функцiй одним багатозначним нейронним елементом над полем комплексних чисел / Ф. Е. Гече, А.Є. Батюк // Iнформацiйнi технологiї i системи. – Львiв, 2001. – № 1-2. – С. 44-46.

 5. Гече Ф. Про деякi критерiї пороговостi булевих функцiй / Ф. Гече, В. Коцовський, А. Батюк // Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. Комп’ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2001. – № 433. – С. 160-165.

 6. Гече Ф. Властивостi бульових функцiй реалiзовних на двопорогових елементах / Ф. Гече, А. Батюк, В. Коцовський // Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. Комп’ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2001. – № 438. – С. 22-25.

 7. Гече Ф. Спектральний метод синтезу двокаскадної мережі з багатозначних нейронних елементів над скінченним полем Галуа / Ф.Е. Гече, А.Є. Батюк // Збiрник наукових праць iнституту проблем моделювання в енергетицi НАН України. – К., 2007.–Вип. 16.–С. 196-201.

 8. Гече Ф. Про будову ядра нейрофункцiї / Ф. Гече, А. Батюк // Технiчнi вiстi. – Львiв, 2002/1(14), 2(15). – С. 80-83.

 9. Гече Ф. Е. Алгоритми навчання узагальнених нейронних елементiв вiдносно системи характерiв / Ф. Е. Гече, В. М. Коцовський, А. Є. Батюк // Збiрник наукових праць iнституту проблем моделювання в енергетицi НАН України. – К., 2007. – Вип. 41. – С. 124-136.

 10. Гече Ф. Бульовi нейрофункцiї i синтез розпiзнавального пристрою у нейробазисi / Ф. Гече, В. Коцовський, С. Ковальов, А. Батюк // Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. Комп’ютернi науки та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2007. – № 598. – С. 44-50.

 11. Коцовський, В. Оцінки величини цілочислових коефіцієнтів двопорогових нейронних елементів / В. Коцовський, Ф. Гече, А. Батюк // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Компютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2011. – №694. – С. 292-296.

 12. Geche F. The recognition of discrete patterns and signals in the neural basis./ F. Geche., V. Kotsovsky, A. Batyuk // Вісник Національного університетуЛьвівська політехніка“: Комп`ютерні науки та інформаційні технології. – Лвів, 2011. – №719. – С.269-277.

 13. Коцовський В. Про поведінку алгоритму навчання перцептрона у несепарабельному випадку./ В. Коцовський, Ф. Гече, О. Міца, А. Батюк // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (77). –Дніпропетровськ, 2011. – С. 61-76.

 14. Kotsovsky V. Backpropagation algorithm for complex neural networks / V.Kotsovsky, F. Geche, A. Batyuk, A. Mitsa // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Компютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2012. – № 732. – С. 3-7.

 15. Гече Ф. Спекральні властивості булевих функцій, реалізовних одним нейронним елементом і суматорами за модулем 2 / Ф. Гече, В. Коцовський, А. Батюк // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Компютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2012. – № 744. – С. 69-76.

 16. Geche F.E. Spectral Properties of Discrete Neural Functions Over a Galois Field // F.E. Geche, V.M. Kotsovsky, A.V. Mitsa // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (89). –Дніпропетровськ, 2013. – С. 28-39.

 17. Mitsa A.V. Mathematical Modeling of Influence of Layer Nanodefects on the Light Transmission by Optical Elements With Multilayer Interference Systems / A.V. Mitsa, I.V. Fekeshgazi, F.E. Geche, V.M. Kotsovsky // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (89). –Дніпропетровськ, 2013. – С. 96104.

 18. Petsko V. Optimal parameters of fourlayer optical structures when the light is incident at an angle / V. Petsko, A. Mitsa, F. Geche, Kotsovsky, A. Batyuk // Вісник Національного університетуЛьвівська політехніка”. Компютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2014. – № 800. – С. 66-71.

 19. Kotsovsky V. Artificial Complex Neuron with Half-Plane-Like Activation Function / V. Kotsovsky, F. Geche, A. Mitsa // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (95). –Дніпропетровськ, 2014. – С. 5965.

 20. Geche F.E. Implementation of Boolean functions by one generalized neural element/ F.E. Geche // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (101). –Дніпропетровськ, 2015. – С. 3337.

 21. Гече Ф.Е. Навчання комбінованої моделі прогнозування часових рядів / Ф.Е. Гече, О.Ю. Мулеса, А.Є. Батюк, В.Ю. Смоланка // Український журнал інформаційних технологій. – Львів, 2021. – Ч. 3. – № 1. – C. 44-48.

 22. Мулеса О.Ю. Інформаційна технологія для прогнозування часових рядів методом синтезу прогнозної схеми / О.Ю. Мулеса, Ф.Е. Гече, А.Є. Батюк, О.О. Мельник // Український журнал інформаційних технологій. – Львів, 2021. – Випуск 3. – Том 2, 10.23939/ ujit 2021.03. – C. 53-56

ПРАЦІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ :

 1. Гече Ф.Е. Реалізація бульових функцій на двопорогових нейронних елементах / Ф.Е. Гече // Науковий Вісник Ужгородського університету. – Випуск 4. – Ужгород, 1999. – С. 17-24.

 2. Гече Ф.Е. Про деякі властивості бульових функцій, які реалізуються на одному нейронному елементі / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий Вісник Ужгородського університету. – Випуск 4. – Ужгород, 1999. – С. 25-29.

 3. Гече Ф.Е. Оцінка числа бульових функцій, реалізовних на нейронних елементах / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий Вісник Ужгородського університету. – Випуск 7. – Ужгород, 2002. – С. 32-36.

 4. Гече Ф.Е. Властивості класу допорогових бульових функцій та оцінки числа його елементів / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий Вісник Ужгородського університету. – Випуск 22. – Ужгород, 2011. – С. 17-25.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ:

  1. Geche F.E. Synthesis of combinational schemes and processing of discrete images in threshold basis [2664-12]/ Lutsyk A.Y.// PROCEEDINGS-SPIE-THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING-SPIE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL. – 1996. – P. 103-115. (Scopus)

  2. Гече Ф. Алгебраические свойства нейробазиса булевих функций/ Ф.Е. Гече // Міжнародна конференція з управління “ АВТОМАТИКА– 2000 ”. – Львів, 2000. – ч.1. – С.123-129.

  3. Гече Ф.Е. Властивості класу двопорогових бульових функцій та оцінки числа його елементів / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий вiсник УжНУ. Сер.: Математика i iнформатика. – Ужгород, 2011. – Вип. 22. –No.2 – С. 38-49.

  4. Гече Ф.Е. Про деякi властивостi бульових функцiй, якi реалiзуються на одному нейронному елементi / Ф. Е. Гече, В. М. Коцовський // Науковий вiсник УжДУ. Сер.: Математика. – Ужгород, 1999. – Вип. 4. – С. 25-29.

  5. Гече Ф.Е. Модифiкацiя критерiїв пороговостi бульових функцiй на основi властивостей характерестичних векторiв / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий вiсник УжДУ. Сер.: Математика. – Ужгород, 2000. – Вип. 5. – С. 16-21.

  6. Гече Ф.Е. Задання предикатiв iз скiнченною областю визначення за допомогою багатопорогових нейронних елементiв / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий вiсник УжНУ. Сер.: Математика i iнформатика. – Ужгород, 2001. – Вип. 6. – С. 9-14.

  7. Гече Ф.Е. Оцiнка числа бульових функцiй, реалiзовних на нейронних елементах / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Науковий вiсник УжНУ. Сер.: Математика i iнформатика. – Ужгород, 2002. – Вип. 7. – С. 32-36.

  8. Ануфриев А.В. Исследование алгоритма сжатия информации и формирования информативных признаков в задачах обработки изображений / А.В. Ануфриев, Ф.Э. Гече, В.П. Поливко // IV Всесоюзная школа-семинар ”Распараллеливание обработки информации”. – Львов. – 1983. – ч. II. – С. 147-149.

  9. Гече, Ф.Э. Некоторые аспекты комбинаторно-алгебраического подхода в задаче представления и анализа изображений / Ф.Э. Гече, В.П. Поливко, В.И. Роботишин // V Всесоюзная школа по оптической обработке информации. – К. – 1984. – С. 198 – 200.

  10. Гече Ф.Э. Инварианты изображений относительно групповых преобразований / Ф.Э. Гече, А.В. Ануфриев, В.П. Поливко // V Всесоюзная школа-семинар ”Распараллеливание обработки информации”. – Львов. – 1985. – ч. III. – С. 64-66.

  11. Ануфриев, А.В. Линейная разделимость множеств / А.В. Ануфриев, Ф.Э. Гече, В.П. Поливко // V Всесоюзная школа-семинар ”Распараллеливание обработки информации”. – Львов. – 1985. – ч. IV. – С.73-74.

  12. Гече Ф.Э. Представление дискретных изображений в линейно-разделимом базисе / Ф.Э. Гече // II Всесоюзная конференция ”Автоматизированные системы обработки изображений”. – Львов: Наука, 1986. – С. 9 – 11.

  13. Гече Ф.Э. Алгебраический анализ дискретных изображений / Ф.Э. Гече // Третья Всесоюзная конференция ”Математические методы распознавания образов”. – Львов. – 1987. – ч. I. – С. 141-142.

  14. Гече Ф.Э. Признаковые отношения толерантности в задачах распознавания изображений / Ф.Э. Гече, А.Е. Батюк. М.И. Добош // VII Всесоюзная школа-семинар ”Распараллеливание обработки информации”. – Львов. – 1988. – С. 34-36.

  15. Geche F.E. Organization of Computational process for Digital Image Representation by informational vectors / F.E. Geche, A.E. Batyuk // Theses reports in International Conference “Information Technologies in Analysis of Images and Images Recognition”. – Lviv : PMI Ukr. Akad. of Sci., 1990. – PP. 253-259.

  16. Гече Ф.Е., Алгебраические свойства пороговых множеств / Ф.Э. Гече, А.Е. Батюк // Друга українська конференцiя з автоматичного керування ”Автоматика-95”. – Львiв. – 1995. – С. 16-17.

  17. Гече Ф.Е. Оцінка числа порогових бульових функцій / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Міжнародна школа-семинар ”Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – 2002. – С. 24.

  18. Гече Ф.Е. Задання предикатів за допомогою багатопорогових нейронних елементів / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // Мiжнародна конференцiя з iндуктивного моделювання “IСIМ-2002”.– Львiв. – 2002. – Т. 4-5. – С. 132-136.

  19. Гече Ф.Е. Про представлення множин бульових векторiв матрицями толерантностi / Ф.Е. Гече // Мiжнародна конференцiя з iндуктивного моделювання “IСIМ-2002”.– Львiв. – 2002. – Т. 4-5. – С. 255-260.

  20. Гече Ф.Е. Про збіжність спектрального алгоритму навчання нейронних елементів / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський, С.А. Ковальов // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information TechnologiesCSIT 2007”. – Львів. – 2007. – С. 67-69.

  21. Гече Ф.Е. Двопорогово сепарабельні множини у -вимірному дійсному просторі / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський // V Міжнародна школа-семінар ”Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – 2010. – С. 51-52.

  22. Гече, Ф. Е. Матриці толерантності і узагальнені нейронні елементи / Ф. Е. Гече, В. М. Коцовський // V Міжнародна школа-семінар ”Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – 2010. – С. 53-54.

  23. Коцовський В. Про поведінку алгоритму навчання перцептрона у несепарабельному випадку./ Ф. Гече, О. Міца, А. Батюк // ISDMIT’2012. Шоста міжнародна наукова конференція “Інтелектуальні системи прийняття рішень і прикладні аспекти інформаційних технологій”.– Євпаторія,. – 27-31 травня 2012. – Т.2. – С. 12-14.

  24. Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A., Shevchuk D. The recognition of discrete patterns and signals in the neural basis. // The fifth world congress “Aviation in the XXI-st century” September 25-27, 2012, Kyiv, Ukraine, AVIA-2012, Vol.1, pp.1.5.1-1.5.19.

  25. Гече Ф. Е. Представлення і розпізнавання бінарних зображень у просторі інформаційних векторів / Ф. Е. Гече // VI Міжнародна школа-семінар ”Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – 2012. – С. 53-54.

  26. Гече Ф.Е. Критерій реалізованості булевих функцій одним нейронним елементом з узагальненою пороговою функцією активації // VII Міжнародна школа-семінар ”Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – 2014. – С. 72-74.

  27. Коцовський В.М. Двопорогові булеві функції у біполярному базисі /В.М. Коцовський, Ф.Е. Гече, М.М. Вашкеба // VII Міжнародна школа-семінар ”Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – 2014. – С. 139-141.

  28. Geche F. Synthesis of Time Series Forecasting Scheme Based on Forecasting Models System / Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A., Geche S., Vashkeba M. // Proceedings of the 11 th International Conference “ICTERI 2015” . – Lviv, Ukrain.– May 14-17. – С. 121136. (Scopus)

  29. Гече Ф.Е. Необхідні умови реалізованості булевих функцій одним нейронним елементом з узагальненою пороговою функцією активації / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський, М.М. Вашкеба, Т.Б. Шпеник // Міжнародна наукова конференція “ISDMCI’2015″. – Херсон, 2015.  С.267-269.

  30. Коцовський В.М. Двопорогові нейронні елементи з цілочисловими вагами / В.М. Коцовський, Ф.Е. Гече, М.М. Вашкеба, О.М. Левчук / Двопорогові нейронні елементи з цілочисловими вагами // Міжнародна наукова конференція “ISDMCI’2015″. – Херсон, 2015.  С.290-292.

  31. Vladyslav Kotsovsky. Artificial Complex Neurons with Halfplanelike and Anglelike Activation Function/ Vladyslav Kotsovsky, Fedir Geche, Anatoliy Batyuk // Матеріали Х Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2015, 14-17 вересня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 57-59. (Scopus)

  32. Oksana Mulesa. Information technology for determining structure of social group based on fuzzy c-means /Oksana Mulesa, Fedir Geche, Anatoliy Batyuk // Матеріали Х Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2015, 14-17 вересня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 60-62. (Scopus)

  33. Fedir Geche. Synthesis of the integer neural elements /Fedir Geche, Vladyslav Kotsovsky, Anatoliy Batyuk // Матеріали Х Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2015, 14-17 вересня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 63-66.(Scopus)

  34. Fedir E. Geche. Invariant Operations on Discrete Neural Functions over Galois Field/ Fedir E/ Geche, Anatolii Ye. Batyuk, V. Yu. Buchok// IEEE Firs International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), August 23-27, 2016.- Lviv, Ukraine. P.112-116.(Scopus)

  35. Гече Ф.Е. Властивості ядер булевих нейрофункцій та їх застосування в задачах синтезу нейронних елементів/ Ф.Е. Гече, А.Є. Батюк, В.Ю. Бучок// VIII Міжнародна школа-семінар ”Теорія прийняття рішень”. 26 вересня1жовтня 2016 року– Ужгород. – С. 80-81.

  36. Коцовський В. М. Побудова класифікаторів на основі двопорогових нейронних елементів / В. М Коцовський, Ф. Е. Гече, О. М. Левчук, П. П. Федорка, Г. В. Шикула // Збірник праць ХІІІ Міжнародної конференції “Стратегия качества в промышленности и образовании”. — Варна, 5-8 червня 2017 р., том 2. — С. 434-435.

  37. Oksana Mulesa. Information technology for Time Series Forecasting With Considering Fuzzy Expert Evaluations /Oksana Mulesa, Fedir Geche, Anatoliy Batyuk, Veronika Voloschuk, Viktor Buchok // Матеріали ХII Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2017, 05-08 вересня 2017 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 105108. (Scopus)

  38. Гече, Ф.Е. Алгоритм синтезу оптимальних цілочислових нейронних елементів з пороговою функцією активації / Ф.Е. Гече, О.Ю. Мулеса // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (Київ, 13–15 грудня, 2017). – 2017. – С.31–33.

  39. Fedir Geche. About kernel structure construction of the generalized neural functions / Fedir Geche, Oksana Mulesa, Veronika Voloshchuk, Anatolii Batyuk // IEEE Firs International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), August 21-25, 2018.- Lviv, Ukraine. P.151-156.(Scopus)

  40. Vladislav Kotsovsky. Finite Generalization of the offline spectral learning / Vladislav Kotsovsky, Fedir Geche, Anatolii Batyuk // IEEE Firs International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), August 21-25, 2018.- Lviv, Ukraine. P.356-360.(Scopus)

  41. Oksana Mulesa. Using a Systematic Approach in the Process of the Assessment Problem Analysis of the Staff Capacity Within the Health Care Institution /Oksana Mulesa, Fedir Geche, Anatoliy Batyuk, Ivan Myronyuk// Матеріали ХIII Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2018, 11-14 вересня 2018 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 177-180. (Scopus)

  42. Kotsovsky V.M. COMPLEXITY OF LEARNING BITHRESHOLD NEURAL UNITS/, V.M. Kotsovsky Ф.Е. F.E. Geche, A.E. Batyuk, M.V. Yurchenko, I.I. Mykoryak// Міжнародна наукова конференція “ISDMCI’2019″. – Залізний Порт, 21-25 травня 2019.  С. 92-93.

  43. Fedir Geche. Generalized Logical Neural Functions Over The Galois Field And Their Properties / Fedir Geche, Oksana Mulesa, Anatoliy Batyuk, Veronika Voloschuk // Матеріали ХIII Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2019, 17-20 вересня 2019 року. – Львів, 2019. С. 2124. (Scopus)

  44. Fedir Geche. About kernel structure construction of the generalized neural functions / Fedir Geche, Oksana Mulesa, Anatolii Batyuk,Veronika Voloshchuk// IEEE Firs International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), August 22-25, 2020.- Lviv, Ukraine. P.272-275.(Scopus)

  45. O. Mulesa. Information technology for time series forecasting based on the evolutionary method of the forecasting scheme synthesis / O. Mulesa., A. Batyuk, F. Geche, O. Melnyk, M. Palinchak and T. Radivilova // IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2021. Lviv, Ukraine. P.258-261, doi: 10.1109/ CSIT 52700. 2021. 9648639.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ:

 1. Гече Ф.Э. BASIC для персональных компьютеров / Ф.Э. Гече, И.И. Головач. – Ужгород: Патент, 1994. – 154с.

 2. Гече Ф.Е. Конкурсні тестові завдання для вступників. Математика / Ф.Е. Гече. – Ужгород:МПП «Гражда»,2006. – 225с.

 3. Гече Ф.Е. Практикум з інформатики для математиків та економістів / Ф.Е. Гече, М.М. Довганич, В.М. Коцовський, Н.Е. Кондрук. – Ужгород: В-во УжНУ «Говерла», 2008. – 181с.

 4. Гече Ф.Е. Збірник конкурсних тестових завдань з математики / Ф.Е. Гече. – Ужгород: «Shark»,2015. – 238с.

 5. Гече Ф.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина1. Теорія ймовірностей [навчальний посібник]/[Електронний ресурс]. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», кафедра кібернетики і прикладної математики, 2018. – 166 с.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з титул. екрану.

 6. Гече Ф.Е. Методичні вказівки до синтезу багатозначних нейронних елементів/ [Електронний ресурс]. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», кафедра кібернетики і прикладної математики, 2018. – 41 с.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з титул. екрану.
 7. Гече Ф. Е. Методичні вказівки з математичної статистики/ [Електронний ресурс]. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», кафедра кібернетики і прикладної математики, 2018. – 59 с.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з титул. екрану.
 8. Гече Ф.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика / Ф.Е. Гече. – Ужгород: «АУТДОР- ШАРК»,2019. – 235с.

 9. Гече Ф.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Прогнозування / Ф.Е. Гече, О.Ю. Мулеса, Т.Б. Шпеник. – Ужгород: «АУТДОР- ШАРК»,2020. – 307с.