Правила прийому

Правила прийому ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вченої ради ДВНЗ «УжНУ»
21 грудня 2021 року, протокол № 12
ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ ректора ДВНЗ «УжНУ»
від 21 грудня 2021 року № 60/01-04
Зміни до Правил прийому ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вченої ради ДВНЗ «УжНУ»
31 січня 2022 року, протокол № 1
ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ ректора ДВНЗ «УжНУ»
від 31 січня 2022 року № 81/01-04
Додатки
Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ДВНЗ “УжНУ” у 2022 році
Додаток 3 до Правил прийому до ДВНЗ
Додаток 5 до Правил прийому до ДВНЗ

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання для здобуття вищої освіти
у Державному вищому навчальному закладі
«Ужгородський національний університет»
у 2022 році
Ужгород — 2021-2022

І. Загальні положення
1.1. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний
університет» у 2022 році (далі – Правила прийому, далі – ДВНЗ «УжНУ»)
розроблені Приймальною комісією ДВНЗ «УжНУ» (далі – Приймальна комісія)
відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році
(далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України (далі – МОН України) від 13 жовтня 2021 року № 1098 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за
№ 1542/37164.
1.2. Правила прийому затверджуються Вченою радою ДВНЗ «УжНУ»
(далі – Вчена рада), розміщуються на офіційному вебсайті ДВНЗ «УжНУ»
(www.uzhnu.edu.ua, далі – офіційний вебсайт) і вносяться до ЄДЕБО до
31 грудня 2021 року. Правила прийому діють протягом календарного року.
Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ «УжНУ» у 2022
році затверджуються Вченою радою як додаток до цих Правил прийому
(Додаток А). Затверджені Правила прийому до аспірантури та докторантури
ДВНЗ «УжНУ» у 2022 році діють протягом календарного року.
Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
1.3. У цих Правилах прийому терміни вжито у значеннях, наведених у
пункті 5 розділу І Умов прийому.
1.4. До 15 січня 2022 року ДВНЗ «УжНУ», що претендує на отримання
місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра
(магістра медичного та фармацевтичного спрямувань), магістра за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право»,
28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» для
верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО пропозиції щодо
максимальних обсягів державного замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції
створюються на підставі відповідних погоджених максимальних обсягів та
вносяться до ЄДЕБО не пізніше 28 лютого 2022 року.
Фіксовані конкурсні пропозиції для прийому вступників для здобуття
освітнього ступеня бакалавра, бакалавра на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра,
магістра на основі бакалавра (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні
та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та
адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування»,
29 «Міжнародні відносини») створюються на основі відповідних пропозицій
ДВНЗ «УжНУ» щодо отримання місць за державним замовленням та вносяться
до ЄДЕБО не пізніше 28 лютого 2022 року.
Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для
здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у
період з 24 червня 2022 року до 15 серпня 2022 року не здійснюється.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися:
– для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи