Ферков Оксана Василівна

Ферков Оксана Василівна народилася 28 жовтня 1973 року в селі Великі Геївці Ужгородського району Закарпатської області. Навчалася у місцевій початковій угорськомовній школі (1979–1984 рр.), Коритнянській середній школі (1984–1990 рр.). Середню школу закінчила у 1990 році із срібною медаллю. У тому ж році вступила на історичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила у 1995 р. Після чого поступила в аспірантуру того ж факультету.

Із студентських років цікавиться проблематикою угорської історіографії історії Закарпаття, зокрема спадщиною Т. Легоцького, К. Мейсароша, А. Годинки. Під керівництвом проф. Д. Данилюка написала та успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Історія Закарпаття у крайовій угорськомовній історіографії ХІХ – початку ХХ ст.» (2005 р. у Спецраді Інституту Історії України НАН України, диплом № ДК № 028317).

Викладацьку діяльність розпочала у жовтні 1999 р., коли стала працювати викладачем кафедри історії України Ужгородського університету. Із 2005 р. за сумісництвом обіймала посаду доцента кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції історичного факультету ДВНЗ «УжНУ». У 2012 р. здобула вчене звання доцента кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції (атестат № 031765).

На сьогодні за основним місцем роботи є доцентом кафедри археології, етнології та культурології Факультету історії та міжнародних відносин та за сумісниць том доцентом кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Українсько-угорського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УжНУ». Співкоординатор Центру досліджень угорської історії та українсько-угорських відносин, відповідальний секретар наукового періодичного видання Центру «Українська гунгаристика».

У період 2017–2019 рр. перебувала в докторантурі при кафедрі історії України ДВНЗ «УжНУ». Продовжує працювати над докторською дисертацією на тему: «Конфесійні відносини в комітатах Північно-Східної Угорщини у період середини XVI – кінеця XVII ст.: конфлікти та взаємовпливи».

Займається активною дослідницькою діяльністю. Брала участь у дослідницькому проекті за програмою Угорської Академії Наук «Доміс гунґаріка» на тему: «Етно-релігійні конверсії в мультикультурному середовищі греко-католиків ужгородської унійної традиції північно-східного фронтиру Угорщини у тривалому історичному часі (середина XVI – початок ХХ ст.) (керівник доц. Фенич В. І.) (жовтень 2018 – березень 2019 р.), та виконавець наукового проекту за стипендіальною програмою Угорської Академії Наук «Доміс гунґаріка» на тему: «Проблема локалізації та середньовічна історія колишніх паулінських, домініканських та францисканських монастирів на території сучасного Закарпаття». (грудень 2019 – червень 2020 р.)

Має 66 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 52 праць у фахових наукових виданнях, 6 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз. За період 2014-2021 рр. взяла участь у 12 наукових та науково-методичних конференціях.

1. Монографії

1. Nagygejőc. Egy ungvidéki község története a kezdetektől a szovjet megszállásig Ungvár: TIMPANI, 2017. 137 p

2. Kalászatok Kárpátalja múltjából: legendák, életrajzok, forráskivonatok vidékünk történetéből. Ungvár: RIK-U Kiadó, 2017. 189 p. (у співавторстві з Paládi Renáta, Sterr Diana, Szkiba Ivanna, Veres Szabolcs).

3. Az arisztokrácia és köznemesség felekezetváltásainak történelmi háttere (XVI.század közepe – XVII. század). Vallási-etnikai konverziók Észak-Kelet Magyarország határvidékének multikulturális közegében (a XVI. század közepe – XX. század eleje) / Етно-релігійні конверсії у мультикультурному середовищі Північно-Східного пограниччя Угорщини (середина XVI – початок ХХ ст.). Колективна монографія. Ужгород, Поліграфцентр «Ліра», 2020. 160 с. (у співавторстві з В. Фенич, Д. Штерр).

4. Рід Друґетів у добу Реформації–Контрреформації // Доба Друґетів. Нотатки до політичної, соціокультурної та духовної історії Закарпаття Середньовіччя та раннього нового часу : колект.монографія / З.Борбель, В.Женюч, М.Жиленко, С.Ленчіш, І.Міськов, І.Прохненко, О.Ферков, К.-Ш. Ферков; упоряд. О.Ферков; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Факультет історії та міжнародних відносин. Ужгород : Вид-во «РІК-У », 2021. – С.130-165.

5. A mai Kárpátalja területén egykor működő középkori pálos kolostorok lokalizálásának kérdéséhez (írott források és helynevek alapján). LIMES: A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYVE (2411-4081 ): 2 pp 81-99 (2020)

6. Угорська шляхта північно-східних комітатів на роздоріжжі релігійної конверсії ранньомодерної доби). Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / [від. ред. І. Патер; упоряд.: О. Муравський, М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. С. 80-90.

2. Статті у фахових виданнях

 1. Особливості процесу конфесіоналізації в Північно-Східній Угорщині в ранньомодерну добу (XVIXVIII ст.). Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного Центру імені архімандрита Василія (Проніна). № 5. Ужгород: Карпати, 2018. С.353-362.

 2. Господарське освоєння Ужанщини у добу Друґетів. / Ферков О. В., Белей Н. А. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. Вип. 1 (38). – С. 84-91.

 3. Радянізація Закарпаття в історичній пам’яті сучасного населення краю. Ужгород, 2018. – 40 с. (у співавторстві з Штерр Д., Ферков К-Ш.).

 4. Роль шляхти Північно–Східної Угорщини в утвердженні протестантизму. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. №139 (4). 2018. С.72-76.

 5. Історія кохання Ілони Зріні та Імре Текелі: правда та вимисли. Українська гунґаристика. Наукове періодичне видання. Вип.1. Ужгород, 2019. С. 33-44.

 6. Місіонерська діяльність ордену єзуїтів (Товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів Північно-Східної Угорщини у XVIІ ст. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», № 1 (40) (2019) С.173-185.

 7. Писемні джерела дослідження діяльності католицьких релігійних орденів на теренах Північно-Східної Угорщини у Середньовіччі та ранньому новому часі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», № 2 (41) (2019), 64-72.

 8. Успіхи та невдачі діяльності католицьких місіонерів у середовищі православного населення північно-Східної Угорщини у XVIІ ст. Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного Центру імені архімандрита Василія (Проніна). № 6. Ужгород: Карпати, 2019. С.626-645.

 9. Renovatio mentalis чи зміна конфесійної ідентичності у північно-східній Угорщині в період Реформації–Контрреформації: огляд угорськомовної історіографії. Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. Випуск 6. Ужгород, 2019. С.101-120.

 10. Гуменянсько-ужгородський єзуїтський колегіум: від заснування до ліквідації Товарситва Ісуса (1613–1773). Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia. Vol. 24. Kosice: Dobrá kniha, 2019. С. 121-139.

 11. Історія середньовічного монастиря ордену св. Домініка в Берегові: сучасні проблеми та перспективи дослідження. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», № 1 (42) (2020), С.127-136. У співавторстві В.Мойжес. (80%)

 12. Монастирі ордену братів менших (францисканців) в комітатах Береґ та Уґоча в Середньовіччі та ранньому новому часі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», № 1 (44) (2021), С.80–89.

 13. Шляхетський рід Друґетів та поширення протестантизму в комітатах Північно-Східної Угорщини. Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. Випуск 7. Ужгород, 2021. С.11–36.

 14. Друґетів у добу Реформації–Контрреформації. Доба Друґетів. Нотатки до політичної, соціокультурної та духовної історії Закарпаття Середньовіччя та раннього нового часу : колект.монографія / З.Борбель, В.Женюч, М.Жиленко, С.Ленчіш, І.Міськов, І.Прохненко, О.Ферков, К.-Ш. Ферков; упоряд. О.Ферков; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Факультет історії та міжнародних відносин. Ужгород : Вид-во «РІК-У », 2021. – С.130-165.

3. Участь у конференціях

Міжнародні:

 1. Міжнародна наукова конференція «400 років католицької освіти на теренах Мукачівської єпархії. 270 років від початку діяльності Богословської школи єпископа Мануїла Ольшавського (1744–2014)», Ужгород, 28 лютого – 2 березня 2014 р. Тема доповіді: Єзуїтський колегіум в Гуменному, 1613–1640 рр.

 2. Міжнародна наукова конференція «Витоки Ужгородської унії, канонічне становлення Мукачівської єпархії та історична доля Греко-Католицьких Церков ужгородської унійної традиції (до 370-ї річниці Ужгородської церковної унії)», 22 квітня 2016 р. м. Ужгород. Тема доповіді: Окатоличення Дьордя ІІІ Друґета Гуменянського як приклад релігійних конверсій дворянства Верхньої Угорщини.

 3. Міжнародна наукова конференція «Relatii romanoucrainene. Istorie si contemporaneitate. Румунсько-українські відносини. Історія і сучасність», Сату Маре, 25-26 лютого 2016 р. Тема доповіді: «Марамороські дипломи…» Яноша Мігалі як джерело дослідження земельно-майнових відносин Мараморощини доби Анжу та Люксембургів

 4. Міжнародна наукова конференція «Життя та благословенні труди преподобного Олексія (Кабалюка)», до 140-річчя від дня народження та 70-річчя від дня смерті православного святого Закарпаття, м.Мукачево 5 жовтня 2017 р. Тема доповіді: Особливості процесу конфесіоналізації в Північно-Східній Угорщині в ранньомодерну добу (XVIXVIII ст.).

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Доба Реформації: держава, суспільство, культура», 12-13 жовтня 2017 р. м. Київ. Тема доповіді: Роль шляхти Північно–Східної Угорщини в утвердженні протестантизму.

 6. Міжнародна наукова конференція «Сміх, свято і культура середньовічної та ранньомодерної Європи (до 450-тої річниці смерті Пітера Брейгеля Старшого)», м.Київ, КНУ, 29 березня 2019 р. Тема доповіді: Місіонерська діяльність католицьких релігійних орденів на теренах Північно-Східної Угорщини у ранньомодерну добу.

 7. Міжнародна конференція «Ідентичності в умовах пограниччя», Ужгород, 27-28 січня 2021 р. Тема доповіді: Релігійні конверсії середовищі шляхти північно-східних окраїн Угорського королівства у середині XVIXVII ст.

 8. Міжнародна наукова онлайн-конфернція «Актуальні проблеми історії та міжнародних відносин», на пошану відомого українського історика, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, почесного доктора Ужгородського національного університету Степана Васильовича Віднянського. Ужгород – Кам’янець-Подільський – Київ, 23 квітня 2021 р. Тема доповіді: Проблеми дослідження історії середньовічних католицьких монастирів Закарпаття.

Всеукраїнські, регіональні:

 1. Lehoczky TivadarBereg vármegye polihisztora. Emlékkonferencia Lehoczky Tivadar halálának 100. évfordulójára. 2015. November 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. Тема доповіді Vallás-felekezeti kérdések Lehoczky Tivadar tudományos hagyatékában.

 2. Науковий семінар «Стан і перспективи еклезіологічних», м. Ужгород, Науково-дослідний центр історично-релігійних студій «Логос» історичного факультету ДВНЗ «УжНУ», 27 січня 2016 року. Тема доповіді: «Стан та перспективи вивчення історії місій і колегіумів Товариства Ісуса (єзуїтів) Верхньої Угорщини XVIIXVIII ст.»

 3. Науковий семінар «Renovatio mentalis чи зміна конфесійної ідентичності у Північно-Східній Угорщині в період Реформації-контрреформації», 2 листопада 2017 р., м. Ужгород, ФІМВ. Тема доповіді: «Renovatio mentalis» чи зміна конфесійної ідентичності у Північно-Східній Угорщині в період Реформації-Контрреформації: огляд історіографії.

Науковий круглий стіл «Історія Ужгородської греко-католицької духовної семінарії та розвиток богословської освіти на Закарпатті», м. Ужгород, Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького, 6 грудня 2018 р. Тема доповіді: «Гуменянсько-унгварський єзуїтський колегіум, як приклад гуманістичного шкільництва в освітньому просторі Північно-Східної Угорщини ХVІІ – ХVІІІ ст.»

 1. Наукова конференція «Історія без міфів: Середньовіччя та Ренесанс», м.Київ, 17 травня 2019 р. Тема доповіді: Католицькі релігійні ордени на землях північно-східних комітатів середньовічної Угорщини: міфи та реальність.

4. Інші видання

1. Ужгород протестантський. Екскурсії Ужгородом: навчальний посібник з історичного екскурсознавства / За редакцією Р.Офіцинського. Ужгород, 2017. С. 286-292.

2. Радянізація Закарпаття в історичній пам’яті сучасного населення краю. Ужгород, 2018. – 40 с. (у співавторстві з Штерр Д., Ферков К-Ш.).