Бачо Роберт Йосипович


Бачо Роберт Йосипович, народився 19 червня 1984 року в м. Ужгороді. Навчався в Ужгородській гімназії, яку закінчив у 2001 році з відзнакою. Освіта вища. У 2001 році вступив на економічний економічний факультет Ужгородського національного університету, який закінчив у 2006 році з відзнакою зі спеціальності «фінанси». Свою трудову діяльність почав економістом з фінансової роботи на підприємствах, в яких працював протягом 2002-2010 рр. У 2006 році вступив в аспірантуру ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на спеціальність «гроші, фінансовий обіг та кредит» яку закінчив достроковим захистом дисертації кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка в Спеціалізованій Вченій Раді Ужгородського національного університету. Вчене звання доцента отримав у 2012 році.

У 2018 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит в Спеціалізованій Вченій Раді Харківського національного економічного університету. Отримав вчене звання професора у 2020 році. Працював на посадах викладача, старшого викладача, завідувача та професора різних кафедр. Починаючи з 2012 року працює на кафедрі історії Угорщини та європейської інтеграції в ДВНЗ «Ужгородський національний університет». На даний час займає посаду професора даної кафедри. Викладає дисципліни економічного профілю.

Профіль науковця:

https://scholar.google.com/citations?user=Zg0x–wAAAAJ&hl=ru

Hirsch-index: 7

ORCID / Research ID: 0000-0002-5957-7571 / ID C-7077-2019

Публікації

Монографії

 1. Бачо Р.Й. Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія/ Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо.– Ужгород: Мистецька Лінія, 2010. – 232 с.

 2. Бачо Р.Й. Регулювання та безпека розвитку страхового підприємництва в регіоні: Монографія /Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, М.В. Тимчак. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2012. – 256 с.

 3. Бачо Р.Й. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання [Текст]: монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, І.І. Січка – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2014. – 208 с.

 4. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія/ наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук., проф. Н.М. Внукова. – Харків: ТО Ексклюзив, 2014. – 218 с.(п. 1.1.1, п. 2.1.1.).

 5. Бачо Р.Й. Регіональний розвиток кредитної кооперації в України: Монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, М.Д. Щербан. – Ужгород: вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – 240 с.

 6. Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору : монографія / наук. ред. канд.екон.наук Р.Пукала і докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків : Ексклюзив, 2016. – 166 с.

 7. Бачо Р.Й. Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти): монографія/ Р.Й. Бачо. – Ужгород: Вид-во ТОВ «РІК-У», 2016. – 448 с.

 8. Бачо Р.Й. Забезпечення сталого розвитку регіональних ринків небанківських фінансових послуг України в умовах новітніх інституційних змін // Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 431 с. – C. 376-385.

Статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS

 1. Bacho R. J. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine / R.J. Bacho, N.M. Vdovenko, N.N. Poyda-Nosyk // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). – Ч. 2. – С. 85-93. (Web of Science)

 2. Бачо Р.Й. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України / Р.Й. Бачо, Н.М. Внукова, Н.Н. Пойда-Носик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – №1(22). – С. 235-245. (Web of Science)
  3. Bacho R. J.
  Сomparative characteristic os development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine // N.N. Poyda-Nosyk, R.J. Bacho, N.M. Vdovenko, // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). – Ч. 1. – С. 92-98. (Web of Science)

 3. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital // Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Special Issue 2, 2019 https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)

 4. Bacho R. Pukala R., Hlibko S., Vnukova N., Pola P. Information management: the key driver of the economic system’s development // Marketing and Management of Innovations, Issue 3, 2019, 297-307. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/23_A324-2019.pdf (Web of Science)

 5. Bacho R. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management / R. Bacho, V. Makarovych, N. Tsenkler N. // Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Issue 6, 2019 https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus)

Статті у фахових виданнях

 1. Новітні інструменти у проведенні внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2019. – 2(54). – С. 107-110.

 2. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгал-терського обліку: аутсорсинг, інсорсинг,косорсинг / Р.Й. Бачо, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 2(34). – С. 11-16.

 3. Забезпечення якості аудиту в Європейському Союзі (досвід Угорщини) / Р.Й. Бачо. // Геополітика України: історія і сучасність. – 2019. – Вип. 2 (23). – С. 105-114.

 4. Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти / Р.Й. Бачо // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – №3(44). – С. 3-7.

 5. Облік витрат в управлінні інноваційною діяльністю / Р.Й. Бачо // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 5-10.

 6. Валідація як складова внутрішнього аудиту страхових компаній / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «економічні науки». – 2019. – №2(93). – С. 47-53.

 7. Забезпечення сталого розвитку регіональних ринків небанківських фінансових послуг України в умовах новітніх інституційних змін // Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 431 с. – C. 376-385.

 8. Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції / Р.Й. Бачо, Г.Ф. Потокі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2018. – 2(52). – С. 157-165.

 9. Інституційні аспекти впровадження державно-приватного партнерства на ринках небанківських фінансових послуг України / Р. Й. Бачо // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. – Вип. 33. – С. 321332. – (Серія: Економічні науки) (Index Copernicus).

 10. Структуризація проблем функціонування ринків небанківських фінансових послуг України на основі методу аналізу ієрархій / Р. Й. Бачо // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2 (188). – С. 231–241 (EBSCOhost).

 11. Оцінка впливу регулятивних заходів Нацкомфінпослуг на стан ринків небанківських фінансових послуг України / Р. Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – Вип. 1 (49). – Т. 1. – С. 217–222. – (Серія Економіка) (Index Copernicus).

 12. Оцінювання ефективності державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг України / Р. Й. Бачо // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 5 (191). – С. 37–51 (EBSCOhost).

 13. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно сценаріїв розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу / Р. Й. Бачо // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 329–337 (Index Copernicus).

 14. Формування меж сталості показників розвитку вітчизняних ринків небанківських фінансових послуг із застосуванням методу шкалування / Р. Й. Бачо // Бізнес Інформ. – 2017. – № 3. – С. 274–282 (Index Copernicus).

Редактор

 1. Bacsó Róbert. Gazdasági fejlődéskihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok összefüggésében (Beregszász, 2016. május 6-7).

 2. Бачо Р. Вплив обліку та фінансів та розвиток економічних процесів / тези міжнародної науково економічної конференції у Берегове, 17-18 травня 2019 р.). – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.».

Інші видання

 1. Bacsó R., Pataki G. A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede terv megvalósításával // METSZETEK: Társadalomtudományi folyóirat.Vol. 7(1), 2018, 30-63.

 2. Bacsó R. A kárpátaljai lakosság otthonmaradását segítő magyarországi támogatások hatása, a magyarság migrációs hajlandóságának csökkentésében // Glossa Iuridica, V. évfolyam, 3-4 szám, 2018, 271-284.