Мовні, літературні, етнокультурні звʼязки в Карпатському басейні: минуле, теперішнє і майбутнє – міжнародна конференція

2023.05.17.
– ДВНЗ «УжНУ», ректорат, зала засідань вченої ради
UNE, Rektori Hivatal, a Tudományos Tanács ülésterme
10:00 – 10:20 Вступне слово Dr. ЧОРНАЇ БОЛДІЖАРА – Заступника генерального директора Інституту угорської науки (Будапешт), Повіреного прем’єр-міністра Угорщини. Dr. CSORNAY BOLDIZSÁR, a Magyarságkutató Intézet általános főigazgató-helyettesének megnyitó beszéde
Вступне слово КАТАЛІН СІЛІ – Головного радника прем’єр-міністра Угорщини / SZILI KATALIN, miniszterelnöki főtanácsadó fővédnöki üdvözletének felolvasása
Привітання проф. ВОЛОДИМИРА СМОЛАНКИ – ректора ДВНЗ «УжНУ» / Prof.Dr. VOLODIMIR SZMOLANKA, az UNE rektorának köszöntője
Привітання доц. ОЛЕКСАНДРА ШПЕНИКА – директора УУННІ ДВНЗ «УжНУ» / Dr. SPENIK SÁNDOR, az UNE UMOTI igazgatójának köszöntője
Пленарні засідання / Plenáris előadások
Модератор: доц. ХРИСТИНА ЗИКАНЬ
Levezető elnök: Dr. ZÉKÁNY KRISZTINA
10.20 –10.40 проф. ЮРІЙ БІДЗІЛЯ (декан філологічного факультету ДВНЗ «УжНУ») – Prof. Dr. BIDZILJA JURIJ (UNE, a Filológiai Kar dékánja). Угорськомовний сегмент в медійному просторі Закарпаття: історія, сучасність, перспективи (Magyar elemek a média nyelvében Kárpátalján: története, jelene, perspektívái)
10.40 – 11.00 проф. ЯНОШ ПУСТАІ (Університет ім. Етвеша Лайоша, Будапешт) – Prof. Dr. PUSZTAY JÁNOS (Eötvös Loránd Tudományegyetem). Anyanyelvi és kisebbségi jövő. A kisebbségi lét napos és árnyoldalai (Перспективи національних меншин та їх мов. Однозначні і приховані чинники існування національних
меншин).
11.00 – 11.20 проф. ЧІНЦІЯ ФРАНКІ (Падуанський університет, Італія) – Prof. Dr. CINZIA FRANCHI (Università di Padova). A székely dialektus az erdélyi magyar irodalomban (Секельсьські діалекти в угорській літературі Трансильванії).
11.20– 11.40 доц. ПЕТЕР ПОМОЗІ (Інститут угорської науки, Будапешт)- Dr. POMOZI PÉTER (Magyarságkutató Intézet). A szórványmagyarság etnokulturális kapcsolatai a Kárpát-medencében – Örökség és jövőkép (Етнокультурні зв’язки угорської діаспори Карпатського регіону – спадщина і майбутне).
11.40 – 12.00 Перерва / Kávészünet
12.00 – 12.20 Dr. habil.МІНЯ КАРОЛЬ (Ніредьгазький університет, Інститут мовознавства та літературознавства). Dr. habil. MINYA KÁROLY (Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) Az angol lexémák mint neologizmusok (Англомовні лексеми як неологізми).
12.20 – 12.40 проф. НАТАЛІЯ ВЕНЖИНОВИЧ (ДВНЗ «УжНУ, завідувач кафедри української мови) – Prof. Dr. NATALIA VENZSINOVICS (UNE, az Ukrán Nyelv Tanszék vezetője): Роль фразеологізмів української мови у відтворенні художніх образів (на матеріалі прози початку ХХІ століття) (Аz ukrán frazeologizmusok szerepe az irodalmi jellemábrázolásban (a
XXI. század eleji prózában)).
12.40 – 13.00 доц. ХРИСТИНА ЗИКАНЬ (ДВНЗ «УжНУ, завідувач кафедри угорської філології): Dr. ZÉKÁNY KRISZTINA (UNE, UMOTI, Magyar Filológiai Tanszék). A kárpátaljai ukrán nyelvhasználat magyar elemeket tartalmazó frazeologizmusairól
(Фразеологізми з угорськими лексичними компонентами в закарпатських говірках)
13.00 –14.00 ОБІД / EBÉD
Секція / Szekció:
Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті: історія і сучасність. Мова художнього твору. Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok Kárpátalján: múlt és jelen. Az irodalmi művek nyelvezete
Модератор: доц. АЛЛА ГАЛАС
Levezető elnök: Dr. НАLASZ ALLA
14.00 – 14.15 доц. ЄЛИЗАВЕТА БАРАНЬ (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, кафедра філології, Ніредьгазький університет ), доц. ГАЗДАГ ВІЛЬМОШ (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, кафедра філології). Dr.BÁRÁNY ERZSÉBET (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológia Tanszék, Nyíregyházi Egyetem) – Dr.GAZDAG VILMOS (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológia Tanszék): Magyar-ukrán nyelvi interferenciajelenségek Kárpátalján (Явище інтерференції в угорськоукраїнських міжмовних зв’язках на Закарпатті)
14.15 – 14.30 доц. АЛЛА ГАЛАС (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української мови)
Dr. ALLA HALÁSZ (UNE, Ukrán Nyelvi Tanszék). Відображення угорсько-українських контактів у синтаксисі закарпатських говірок (A magyar-ukrán kapcsolatok tükröződése a kárpátaljai nyelvjárások szintaxisában)
14.30 – 14.45 Проф. МИХАЙЛО КАПРАЛЬ (Русинський науково-дослідний інститут імені Антонія Годинки). Prof. Dr. KÁPRÁLY MIHÁLY (Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet, Budapest)
Особові імена жителів села Великі Лази другої половини XX ст. в дзеркалі мовної інтерференції (Nagyláz személynevei a XX. század második felében a nyelvi interferencia tükrében)
14.45 – 15.00 доц. ГАЛИНА ШКУРКО (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української мови)
Dr. HALINA SKURKO (UNE, Ukrán Nyelv Tanszék). Семантично трансформовані гунгаризми в українських говірках Закарпаття (на матеріалі назв транспорту та комунікацій). (A hungarizmusok szemantikai változatai a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokban (a közlekedés és kommunikáció témakörébe tartozó megnevezések anyagai alapján ))
15.00 – 15.15 доц. ОЛЕСЯ ХАРЬКІВСЬКА (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української мови). Dr. OLESZJA HARKIVSZKA (UNE, Ukrán Nyelv Tanszék). Угорські запозичення в апелятивних назвах осіб (на матеріалі говірок Закарпаття). (Magyar kölcsönzések a köznevekből eredetű személynevekben (kárpátaljai nyelvjárási anyagok alapján))
15.15 ̶ 15.30 доц. ОЛЬГА ПИСКАЧ (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української мови). Dr. OLGA PISZKÁCS (UNE, Ukrán Nyelv Tanszék). Cтилістичні функції угорських запозичень у дискурсі роману “Kриничар” Мирослава Дочинця (Magyar átvételek stilisztikai szerepe Miroszlav Docsinec Krinicsar című regényének párbeszédeiben)
15.30 ̶ 15.45 РЕНАТА ЛУКАНИНЕЦЬ (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української мови, асистент). RENÁTA LUKANINEC (UNE, Ukrán Nyelv Tanszék). Мова і культура як важелі формування світогляду. (A nyelv és kultúra szerepe a világszemlélet alakításában)
15.45 ̶ 16.00 ГАННА СНЬОЗИК (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української мови, аспірант). HANNA SZNYOZIK (UNE, Ukrán Nyelv Tanszék). Текстотвірна роль метафори у відтворенні образності поезій Ф. Потушняка (A metafora szövegalkotó szerepe F. Potusnyák költői képeiben)
16.00 – 16.15 Перерва / Kávészünet
Секція / Szekció:
Актуальні літературознавчі та перекладознавчі дослідження в Карпатському регіоні. Az irodalomkutatás és a fordításelmélet aktuális kérdései a Kárpáti régióban
Модератор: проф. ОКСАНА ТИХОВСЬКА
Levezető elnök: Prof. Dr. TIHOVSZKA OKSZÁNA
16.15 –16.30 доц. ЕВЕЛІНА БАЛЛА (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української літератури; Ніредьгазький університет). Dr. EVELINA BALLA (UNE, Ukrán Irodalom Tanszék; Nyíregyházi Egyetem)
Сонети Дмитра Павличка в перекладі угорською мовою (Dmitro Pavlicsko szonettjeinek magyar fordításai)
16.30 – 16.45 проф. ОКСАНА ТИХОВСЬКА (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української літератури). Prof. Dr. OKSZÁNA TIHOVSZKA (UNE, Ukrán Irodalom Tanszék). Архетип богині в українському фольклорі та у творах Докії Гуменної (Az istennő alakja az
ukrán folklórban és Dokia Humenna műveiben)
16.45 – 17.00 доц. ОЛЕКСАНДРА ІГНАТОВИЧ (ДВНЗ «УжНУ», кафедра української літератури). Dr. ALEKSZANDRA IHNATOVICS (UNE, Ukrán Irodalom Tanszék). Лірика Василя Густі в словацькому перекладі Валерії Юричкової (Vaszil Huszti lírikája Valéria Juričková szlovák fordításában).
17.00 – 17.15 Перерва / Kávészünet
17.15 – 17.30 МАРТА ДЕМЧИК (ДВНЗ «УжНУ», кафедра слов’янської філології та світової літератури, старший викладач)
MARTA DEMCSIK (UNE, Szláv Filológia és Világirodalom Tanszék)
Своєрідність жанру фентезі у сучасній польській та словацькій літературах (A fantasy műfaji sajátosságai a modern lengyel és szlovák irodalomban)
17.30 ̶ 17.45 доц. ОКСАНА ТАЛАБІРЧУК (ДВНЗ «УжНУ», кафедра угорської філології). Dr. TALABIRCSUK OKSZÁNA (UNE, Magyar Filológiai tanszék). Життя на перехресті двох культур: перекладацький хист Юрія Шкробинця у відтворенні
українською мовою творів Шандора Петефі (Élet két kultúra kereszteződésében: Jurij Skrobinec egyénisége Petőfi Sándor műveinek ukrán nyelvű fordításaiban)
17.45 – 18.00 ІРИНА БУРА (ДВНЗ «УжНУ», кафедрa іноземних мов, старший викладач). IRINA BURA (UNE, Idegen Nyelvi Tanszék). Художня інтерпретація образів жриці та відьми в романі-есе Докії Гуменної «Минуле пливе в прийдешнє» (A papnő és a boszorkány alakjának művészi értelmezése Dokia Gumenna A múlt a jövőbe áramlik című regényesszéjében)
18.00 ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО / ZÁRSZÓ
2023.05.18.
ДВНЗ «УжНУ», УУННІ, бібліотека ім. М. Берчені UNE, UMOTI, Bercsényi Könyvtár
Секція / Szekció:
Актуальні питання порівняльного мовознавства та методики навчання іноземних мов і культур у Карпатському регіоні.
Az összehasonlító nyelvészet aktuális kérdései, idegen nyelvek és kultúrák tanításának módszertana a Kárpát-medencében
Модератор: проф. ЯНОШ ПУСТАІ – Levezető elnök: Prof. Dr. PUSZTAY JÁNOS
10.00 – 10.15 доц. КЕЛЕМЕН МАРІЯ (Мюнхенський університет Людвіга Максиміліана, Німеччина, Інститут фіно-угрознавства та уралістики). Dr. KELEMEN MÁRIA (Ludwig-Maximilians-Universität München, Finnugor és Uralisztikai Intézet)
„A’ való, nehéz Zágon nélkül ellenni…” Külső és belső száműzetésben. A honvágy motívuma és a haza fogalma Mikes Kelemen és Márai Sándor művészetében. Az Extra Hungariam non est vita parafrázisa – Extra Carpathium Rasin non est vita («A’ való, nehéz Zágon nélkül ellenni…» У зовнішньому і внутрішньому засланні. Мотиви туги за Вітчизною та образ Батьківщини в новелі Келемена Мікеша та Шандора Мараі. Перифраза Extra Hungariam non est vita – Extra Carpathium Rasin non est vita)
10.15 – 10.30 ТОВТ ПЕТЕР (Університет ім. Етвеша Лайоша, Будапешт). Dr. TÓTH PÉTER (ELTE BDPK). A magyar nyelvjárások osztályozása a 19. században (Класифікація угорських діалектів у 19 столітті)
10.30 – 10.45 ЄВА БРАУН (Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти). BRAUN ÉVA (Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet). A magyar nyelv oktatásának helyzetképe Kárpátalján (Стан викладання угорської мови на Закарпатті)
10.45 – 11.00 доц. ДУДИЧ ЛАКАТОШ КАТЕРИНА (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, кафедра філології). Dr. DUDICS LAKATOS KATALIN (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológia Tanszék). A különböző nyelvváltozatokhoz való viszonyulás alakulása a kárpátaljai magyar oktatásban. (Ставлення до різних мовних варіантів в угорськомовній освіті Закарпаття: історія питання)
11.00 – 11.15 Перерва /Kávészünet
11.15 – 11.30 доц. ВІКТОРІЯ ШТЕФУЦА (Ніредьгазький університет, завідувач кафедри української мови та культури).
Dr. STEFUCA VIKTÓRIA (Nyíregyházi Egyetem, az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék vezetője). Українсько-угорські культурні зв’язки в 17–18 столітті. (Ukrán-magyar kulturális kapcsolatok
a 17–18. században)
11.30 –11.45 доц. РОЖАВЕЛДІ ЕДІТ (Римський університет ла Сап’єнца, кафедра угорської мови, літератури та фіно-угорської філології). Dr. RÓZSAVÖLGYI EDIT (Sapienza Római Tudományegyetem, Magyar nyelv és irodalom, ill. Finnugor filológia tanszék) Az akcióminőség kategóriája a magyarban és az olaszban. Tipológiai alapú kontrasztív elemzés. (Суфіксація як спосіб творення дієслів в угорській та італійській мовах. Контрастивний аналіз на основі типології).
11.45 – 12.00 НАДЬ ДОРА (Інститут угорської науки, Будапешт)
NAGY DÓRA (Magyarságkutató Intézet). Hogyan tanultak a 18-19. századi német polgárok magyarul (Як вивчали угорську мову німці 18-19-ого століття)
12.00 – 12.15 Доц. НАТАЛІЯ ВАРГА ((ДВНЗ «УжНУ», кафедра угорської філології). Dr. VARGA NATÁLIA (UNE, UMOTI, Magyar Filológiai Tanszék). Напрями творчого використання дослідницької компетентності викладача вищої школи в
Україні (A tanár kutatási kompetenciáinak kiaknázási lehetőségei az ukrajnai felsőoktatásban)
12.15 – 12.30 доц. СІЛЬВІЯ ШПЕНИК (ДВНЗ «УжНУ», кафедра угорської філології). Dr. SPENIK SZILVIA (UNE, UMOTI, Magyar Filológiai Tanszék). Chatbotok használata az idegennyelv-oktatásban (Використання чат-ботів у викладанні іноземних мов)
12.30 – 12.45 МАРІАННА ЯЦКОВИЧ (Центр Гунгарології, Ужгород). JACKOVICS MARIANNA (Ungvári Hungarológiai Központ) Anyanyelvi kommunikáció és szókincsfejlesztés az iskolában (Спілкування рідною мовою та збагачення словникового запасу в середній школі)
12.45 – ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО / ZÁRSZÓ